Sancties bij niet-registratie opleidingen in de sociale balans

Alle werkgevers samen moeten minstens 1,9% van hun loonkosten besteden aan de opleiding van hun personeel volgens de afspraken in de interprofessionele akkoorden. Als ze dit cijfer niet halen, volgen sancties. Op basis van de sociale balansen gaat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven jaarlijks na of die globale opleidingsinspanning is bereikt.

Formele en informele opleidingen

De sociale balans is een onderdeel van de jaarrekening. Alle ondernemingen die verplicht zijn een jaarrekening op te stellen, moeten dit document invullen. De sociale balans 2010 moet worden ingevuld in het voorjaar van 2011. Hij bevat een volledig schema of een verkort schema, afhankelijk van de grootte van uw onderneming en telt drie rubrieken met informatie over het aantal tewerkgestelde werknemers, het personeelsverloop en het aantal opleidingen van de werknemers. Dit zijn zowel de “formele” opleidingen, de “informele” opleidingen en de initiële beroepsopleidingen. Voor alle opleidingen noteert u : 1. het aantal werknemers die een opleiding volgden; 2. het aantal uren besteed aan opleidingen en 3. de kosten hieraan verbonden, d.w.z. de brutokosten rechtstreeks verbonden aan de opleiding (bv. verplaatsing- en verblijfskosten, inschrijfgeld), de betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen (bv. stortingen voor de opleiding van werknemers naar aanleiding van cao's), subsidies of financiële voordelen, en de nettokosten (brutokosten + bijdragen + stortingen - subsidies). Voor de formele opleidingen vult u de kosten gedetailleerd in. Voor de informele opleidingen en de initiële opleidingen geeft u alleen de totale nettokost op. De informatie over uw personeel moet u opdelen op basis van geslacht, beroepscategorie en studieniveau.

Jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen

Over de werkgelegenheidsmaatregelen moet u sinds 1 december 2008 in de sociale balans niet meer rapporteren. De RSZ bezorgt u die gegevens elektronisch of op papier tussen 1 februari en 10 maart. Het sociale secretariaat waarbij u bent aangesloten, kan het overzicht bekijken via een beveiligde webapplicatie. Het jaaroverzicht met de tewerkstellingsmaatregelen voor 2011 bevat de geboekte gegevens van de kwartalen 4/2009 tot en met 3/2010. Het betreft de situatie op 16 januari 2011. De wijzigingen die werden geboekt na deze datum, worden niet in aanmerking genomen. U deelt deze informatie vervolgens binnen de maand mee aan de ondernemingsraad, is die er niet dan aan de vakbondsafvaardiging en als er geen vakbondsafvaardiging is aan de werknemers.

Sancties

Op basis van de sociale balansen gaat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven elk jaar na of de 1,9%-doelstelling is bereikt. Als de globale opleidingsinspanning niet wordt behaald, kan de werkgeversbijdrage voor de financiering van het educatief verlof worden verhoogd met 0,05% voor de ondernemingen die behoren tot de sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren.
Het nieuwe Sociaal Strafwetboek - dat ten laatste op 1 juli a.s. in werking zal treden - kan bovendien strafrechtelijke of administratieve geldboetes opleggen aan de werkgever die opleidingen niet opneemt in de sociale balans. Het gaat om een strafrechtelijke geldboete van 275 tot 2.750 euro of een administratieve boete van 137,50 tot 1.375 euro. Deze bedragen zijn al vermenigvuldigd met de opdeciemen (x 5,5) en worden vermenigvuldigd met het aantal werknemers waarvoor de inbreuk is vastgesteld, weliswaar met een plafond.

Neerlegging sociale balans

De ondernemingen die hun jaarrekening moeten openbaar maken, moeten de sociale balans invullen als deel van hun jaarrekening. Ze moeten die bij de Nationale Bank neerleggen binnen de 30 dagen nadat de algemene vergadering ze heeft goedgekeurd. De Balanscentrale stelt de sociale balans vervolgens ter beschikking van het publiek.
De ondernemingen die geen jaarrekening openbaar moeten maken, bezorgen de sociale balans aan de Nationale Bank binnen de zeven maanden na afsluiting van het boekjaar.