Uitbreiding winwinlening naar alle Vlaamse kmo’s

De voorwaarden voor de winwinlening zijn sinds 1 januari 2011 versoepeld. Nu kunnen alle Vlaamse kmo’s van deze maatregel genieten en is het maximumbedrag van de lening opgetrokken. De winwinlening moet vastgesteld worden in een authentieke of onderhandse akte, hiervoor heeft de Vlaamse regering nu een modelformulier opgesteld.

 Versoepeling voorwaarden winwinlening

Alle Vlaamse kmo's : de winwinlening is uitgebreid van starters naar alle Vlaamse kmo's. Alle kmo's die een economische activiteit verrichten, kunnen gebruik maken van dit financieringsinstrument. Dit ongeacht of die de vorm van een nv, cvba, vzw, landbouwvennootschap of stichting hebben aangenomen.

Maximum 100.000 euro : het maximumbedrag is opgetrokken naar 100.000 euro per kredietnemer. Per kredietgever blijft het maximumbedrag behouden op 50.000 euro.

Vervroegde terugbetaling mogelijk: de uitbreiding van de winwinlening bevat ook de mogelijkheid om eenmalig een vervroegde terugbetaling van de lening te doen. Ook tussentijdse kapitaalaflossingen worden mogelijk. De winwinlening heeft een vaste looptijd van acht jaar. Tot en met vorig jaar moest de hoofdsom in één keer terugbetaald worden na acht jaar op de vervaldatum.

Fiscaal voordeel van de winwinlening

De winwinlening werd in september 2006 in het leven geroepen om particulieren aan te moedigen om geld te lenen aan startende ondernemingen.

Als u een winwinlening toekent, kan u rekenen op een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingkrediet. Het belastingkrediet wordt berekend op basis van het bedrag dat u hebt uitgeleend. Dit kan u elk jaar in uw aangifte in aftrek brengen.

Het belastingkrediet bedraagt 2,5% van het rekenkundig gemiddelde van de over het belastbare tijdperk uitgeleende bedragen en is beperkt tot 1.250 euro per echtgenoot.

Als de starter waar u geld aan hebt geleend, de lening niet terugbetaalt ten gevolge van faillissement of van vereffening, dan is er ook een mogelijkheid om een eenmalig krediet te verrekenen. Dit bedraagt 30% van de hoofdsom die definitief verloren is en is beperkt tot 50.000 euro.

Als u onvoldoende inkomsten hebt in uw aangifte om het belastingkrediet af te trekken, dan wordt het ongebruikte belastingkrediet terugbetaald.

Registratie bij Waarborgbeheer NV

Bij het afsluiten van de winwinlening, moet u een onderhandse of authentieke akte opstellen die voldoet aan het nieuwe modelformulier dat werd opgesteld door de Vlaamse regering. Een origineel exemplaar van deze akte moet u binnen de drie maanden bezorgen aan Waarborgbeheer NV. Indien van toepassing, moet u ook de aflossingstabel bij de akte voegen. Alleen op die manier kan u bewijzen dat  u voldoet aan alle voorwaarden en voorschriften.

Als de kredietnemer de lening vervroegd terugbetaalt, dan bezorgt de kredietgever binnen de drie maanden een bericht aan Waarborgbeheer NV waarin hij de reden van vervroegde terugbetaling vermeldt.

Aangifte personenbelasting

Als kredietgever moet u de belastingvermindering vragen via uw aangifte personenbelasting en moet u bepaalde documenten bewaren:

In uw aangifte personenbelasting moet u voor elk jaar waarin u een belastingvermindering wil vragen, het bedrag van alle uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen op 1 januari en op 31 december van dat jaar vermelden in het vak IX. Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen, E., code 1377-78, 1378-77, 1379-76 (aanslagjaar 2010, inkomsten 2009).

U moet de geregistreerde winwinlening en de brief waarin het nummer vermeld wordt dat bij de registratie aan de winwinlening wordt toegekend, ter beschikking houden van de federale belastingadministratie.

Om van het fiscale voordeel voor de winwinlening te genieten, moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn. Meer informatie vindt u op : www.winwinlening.be