Hebt u al gehoord van INNOVIRIS?

Is uw onderneming gevestigd in het Brussels gewest ? Dan kan ze in aanmerking komen voor financiële steun voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De aanvragen voor steun moest u vroeger indienen bij het IWOIB of Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel. Deze gewestelijke administratie werd in september 2010 omgedoopt tot INNOVIRIS.

Steunvormen

Brusselse ondernemingen die OOI-projecten (Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) realiseren, kunnen daarvoor subsidies krijgen van de Brusselse hoofdstedelijke regering. De Brusselse regering verleent steun onder de vorm van toelagen en terugvorderbare voorschotten (d.i. een lening voor een project die in één of meer schijven wordt uitbetaald). De hoogte van de toegekende subsidies is afhankelijk van de omvang van de onderneming.
De regering voorziet 11 verschillende steunmaatregelen:

steun voor industrieel onderzoek

steun voor experimentele ontwikkeling

steun voor proces- en organisatie-innovatie

steun voor individuele uitvinders

financiering van diensten verwant aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI)

steun voor technische haalbaarheidsstudies

steun om de kosten te dekken van industriële eigendomsrechten

steun voor innovatieve starters

steun voor het gebruik van innovatieadvies en innovatieondersteuning

steun ten gunste van internationale partnerships

steun voor de tijdelijke aanwerving van hooggekwalificeerd personeel

Voorwaarden

Om van de steun te kunnen genieten, moet uw onderneming haar activiteiten wel gedurende tien jaar, te rekenen vanaf de toekenning van de subsidies, uitvoeren in het Brussels hoofdstedelijk gewest. U moet ook kunnen aantonen dat het OOI-project een gunstige impact heeft op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling in het gewest.
Wie zijn verplichtingen niet nakomt, riskeert de opschorting van de steun. De Brusselse regering kan ook de terugbetaling vorderen van al gestorte steun, verhoogd met de wettelijke interesten. Bij faillissement en (vrijwillige of gerechtelijke) ontbinding schort ze haar tussenkomst op en beveelt ze de terugbetaling van gestorte steun.

Procedure

INNOVIRIS stelt op zijn internetsite de aanvraagformulieren en de informatie over de vereiste bijlagen ter beschikking (bv. het ontwerp van contract dat u met de dienstverlener moet afsluiten voor innovatieadvies, het bewijs dat de diensten zullen worden geleverd tegen de marktprijs, de lijst met de referenties tot rechtvaardiging van de keuze van de dienstverlener).

Contactgegevens

INNOVIRIS, Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel, Domein Latour de Freins, Engelandstraat 555 te 1180 Brussel
Tel.  02 600 50 34, e-mail:  info@iwoib.irisnet.be, website:  www.innoviris.be