Diagnostiek woon-werkverkeer 2011

De derde diagnostiek woon-werkverkeer is er. Deze diagnostiek vraagt naar de situatie op 30 juni 2011. Telt uw bedrijf meer dan 100 werknemers, dan bent u verplicht deel te nemen aan deze enquête van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. U kan de enquête over het woon-werkverkeer tot en met 31 januari 2012 online indienen. De vragenlijst voor 2011 bevat enkele wijzigingen vergeleken met die van 2008.

Vragenlijst mobiliteit

Om een duurzame woon-werkmobiliteit te stimuleren, creëerde de federale regering een instrument om gegevens over woon-werkverplaatsingen te verzamelen via een enquête. Alle werkgevers die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen, moeten om de drie jaar een enquête invullen voor elk van hun vestigingseenheden met gemiddeld minstens 30 werknemers. De diagnostiek heeft zowel betrekking op de privésector als op de openbare sector. De gegevens worden voor heel België verzameld in een centrale gegevensbank.

Inhoud enquête

De diagnostiek wordt opgemaakt aan de hand van een vragenlijst. Er worden inlichtingen opgevraagd over het aantal werknemers op de vestiging, de organisatie van de arbeidstijd, de verplaatsingswijzen van de werknemers, de toegankelijkheid van de onderneming, de bestaande maatregelen voor het mobiliteitsbeheer, de nog ervaren mobiliteitsproblemen en de potentiële maatregelen.

De vragenlijst voor 2011 bevat volgende wijzigingen: identificatie van het paritair comité of overlegcomité; toevoeging van externe werknemers tewerkgesteld op de vestigingseenheid; koppeling van de hoofdverplaatsingswijze met postcode van woonplaats voor een betere organisatie van de mobiliteit bij de woonplaats; bijkomende vragen over de toegankelijkheid voor werknemers met een beperkte mobiliteit; en verduidelijking van enkele vragen over maatregelen en problemen.

Als er op de hoofdvestiging van uw onderneming of instelling minder dan 30 werknemers zijn tewerkgesteld, moet u voor deze hoofdvestiging geen enquête meer invullen.
Voor vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wettelijk verplicht zijn een bedrijfsvervoerplan op te stellen, volstaat het de gegevens in te voeren via de internettoepassing van het Brussels Gewest. Enkel de referentie naar het advies van de ondernemingsraad of het overlegcomité moet daarna nog worden ingevuld via de internettoepassing van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Procedure

De vragenlijst wordt ingevuld via een internettoepassing. De lijst is beschikbaar in Word-formaat, PDF-formaat en Excelbestand op www.belgium.be (“Onlinediensten”, rubriek “Mobiliteit”, link “Diagnostiek woon-werkverkeer“) of rechtstreeks op www.mobilit.fgov.be (rubriek “Mobiliteit”, pagina “Diagnostiek woon-werkverkeer”).

Pas na advies van de ondernemingsraad (privésector) of het overlegorgaan (publieke sector), of bij gebrek daaraan de vakbondsvertegenwoordiging, mag u de ingevulde vragenlijst verzenden naar de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze organen hebben twee maanden de tijd om hun advies uit te brengen. Is er geen ondernemingsraad, overlegorgaan of vakbondsvertegenwoordiging, dan worden de werknemers op de hoogte gebracht van de resultaten. De gegevens moeten ten laatste op 31 januari 2012 worden verzonden aan de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Duurzaam woon-werkverkeer fiscaal interessant?

De bedoeling van de maatregel is een gedragswijziging teweegbrengen bij werknemers en werkgevers zodat ze minder een beroep zouden doen op de auto voor hun woon-werkverplaatsing en meer gebruik maken van alternatieve vervoersvormen zoals de fiets en het openbaar vervoer.
Zo bent u als werkgever wettelijk verplicht om tussen te komen in de kostprijs van treinkaarten (abonnementen): de patronale bijdrage. U kan zich beperken tot het wettelijk vastgestelde minimum maar uw bijdrage kan ook hoger zijn.
Via een derde betalersovereenkomst betaalt uw werknemer bij de validatie van zijn treinkaart enkel zijn deel en de NMBS factureert de patronale bijdrage aan u.
Als uw patronale bijdrage oploopt tot 80% van de vervoerskosten of meer, mag u meegenieten van de voordelen van de overheid inzake gratis woon-werkverkeer.
Wie zijn medewerkers gratis woon-werkverkeer aanbiedt, kan online een derde betalersovereenkomst afsluiten en nog méér administratieve voordelen genieten.
Dit is maar één voorbeeld van een voordelige formule voor verplaatsingen tussen de woonplaats en de werkzetel.