Hoe stel ik mij in regel als ik geen verkeersbelasting heb betaald?

Woont u in Brussel of Wallonië? Dan betaalt u vanaf 1 juli 2011 meer verkeersbelastingen. De FOD Financiën heeft de geïndexeerde tarieven voor de komende 12 maanden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2011. Voor bestuurders uit het Vlaams gewest gelden dezelfde tarieven. De Vlaamse Belastingdienst publiceerde haar overzicht in het Belgisch Staatblad van 1 juli 2011. Wat gebeurt er wanneer u te laat of geen verkeersbelasting betaalt?

Jaarlijkse verkeersbelasting

Alle bestuurders van een gemotoriseerd voertuig die gebruikmaken van de openbare weg, moeten jaarlijks een verkeersbelasting betalen. Die belasting is gebaseerd op het vermogen van uw motor, de cilinderinhoud of van de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig. U kunt een vermindering van verkeersbelasting genieten voor sommige voertuigen (oldtimers, kampeeraanhangwagens en de aanhangwagens voor het vervoer van een boot en militaire voertuigen uit verzamelingen). U betaalt dan een jaarlijks geïndexeerde forfaitaire belasting. Rijdt uw voertuig volledig of gedeeltelijk op lpg, dan betaalt u jaarlijks een lpg-toeslag of aanvullende verkeersbelasting. Het bedrag van die lpg-toeslag wordt berekend op grond van het vermogen van de motor van uw voertuig. Personen met een handicap zijn vrijgesteld van de verkeersbelasting.

Aanslagbiljet of uitnodiging tot betaling

Vanaf 1 januari 2011 is het Vlaams gewest bevoegd voor de inning en de invordering van de verkeersbelasting voor iedereen die er zijn verblijfplaats heeft. Dit geldt ook voor alle rechtspersonen met zetel in het Vlaams gewest. De belastingen moeten uiterlijk binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet worden betaald op de manier die wordt vermeld op het aanslagbiljet. Het aanslagbiljet vervangt de uitnodiging tot betaling en vormt een uitvoerbare titel op basis waarvan de fiscus onmiddellijk kan invorderen, zonder eerst nog naar de rechter te moeten stappen.
Woont u in het Waals of het Brussels Hoofdstedelijk gewest dan is de FOD Financiën hiervoor verantwoordelijk. Nadat u uw voertuig heeft ingeschreven bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer, ontvangt u van de Dienst Belastingen-Auto's van de FOD Financiën, in de loop van de maand die volgt op de maand van de inschrijving, een uitnodiging tot betaling. Wie geen uitnodiging tot betaling heeft gekregen, vraagt in om het even welk ontvangkantoor van de belastingen welk bedrag hij moet betalen.

Te laat of niet betalen

Eén op de tien chauffeurs zou geen verkeersbelasting betalen. Voor de schatkist een verlies van 150 miljoen euro. Een deel daarvan wordt gerecupereerd bij controles. Als bij een controle op de openbare weg wordt vastgesteld dat u geen verkeersbelasting heeft betaald, kan u zich op twee manieren in regel stellen:

ofwel onmiddellijk betalen met de debetkaart (Bancontact of Mister Cash) in handen van de verbalisant via een mobiele betaalterminal;

ofwel als u niet onmiddellijk betaalt, wordt uw voertuig ingehouden. Als u binnen de 96 uur (4 dagen) na de vaststelling van de overtreding de betaling verricht en het betalingsbewijs bezorgt aan de ontvanger van de directe belastingen, zal uw voertuig worden vrijgegeven. Als u niet betaalt binnen die 4 dagen, dan wordt uw voertuig in beslag genomen en kan de rechter de verkoop van het voertuig bevelen.

Inwoners van het Vlaams gewest ontvangen sinds 1 januari 2011 geen uitnodiging tot betaling meer maar een aanslagbiljet van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Als zij niet tijdig betalen, kan de belasting onmiddellijk gedwongen worden ingevorderd via een gerechtsdeurwaarder, eventueel verhoogd met een boete wegens laattijdige betaling. Vlabel zal altijd wel eerst een herinnering versturen.

Overzicht tarieven verkeersbelasting (2011-2012)

Een overzicht van de tarieven van de verkeersbelasting die jaarlijkse worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, kan u ook terugvinden in de publicatie van de Algemene Administratie van de inning en de invordering (“Tarieven verkeersbelasting 2011-2012”).