Vlaamse kmo-portefeuille ook voor strategisch advies bij bedrijfsoverdracht en milieuvragen

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s en vrije beroepers. De Vlaamse regering gaat de kmo-portefeuille nu bijsturen. Kmo’s zullen dan ook steun kunnen krijgen voor strategisch advies bij overdracht van hun onderneming en voor advies bij milieu- en energievraagstukken. Intussen zijn ook de subsidieregels aangepast zodat de regels bij stopzetting van subsidieaanvragen en de mogelijkheid tot blokkering van de subsidie voortaan duidelijk zijn.

Subsidievoorwaarden kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be) is een interactieve webtoepassing waarmee kmo's en vrije beroepen subsidies kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid voor initiatieven rond verschillende pijlers (zie verder). De aanvraag voor de kmo-portefeuille verloopt volledig online. De eerste keer moet u zich registreren met uw elektronische identiteitskaart of met een federaal token.
De maximale subsidie voor een onderneming bedraagt 15.000 euro per jaar (25.000 euro voor strategisch advies). De steun bedraagt telkens 50%, met uitzondering van technologieverkenning waarbij de steun 75% is. Per pijler gelden verschillende subsidieplafonds.
Over de stopzetting van de subsidieaanvraag en de blokkering van de subsidies bestond tot voor kort verwarring. Sinds 5 juli 2011 zijn nieuwe bepalingen in werking getreden.

Stopzetting subsidieaanvraag

Wanneer een subsidieaanvraag wordt stopgezet, wordt het door de onderneming betaalde projectbedrag helemaal of gedeeltelijk terugbetaald. Stopzetting is alleen mogelijk als de in aanmerking komende kosten nog niet volledig zijn betaald aan de dienstverlener. Dienstverleners kunnen dus, in tegenstelling tot vroeger, al een som geld hebben ontvangen. Om een subsidieaanvraag stop te zetten, moet de onderneming een aanvraag indienen bij het Agentschap Ondernemen. Ze vermeldt de reden van de stopzetting en bezorgt het Agentschap de nodige schriftelijke stavingstukken. De limitatieve lijst met situaties waarin een subsidieaanvraag wordt stopgezet, bestaat niet meer. In geval van stopzetting kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Blokkering subsidie

Vanaf de indiening van de subsidieaanvraag kunnen het Agentschap Ondernemen (voor pijler opleiding en advies), het Vlaams Agentschap voor internationaal Ondernemen (voor pijler export of advies voor internationaal ondernemen) en het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (voor de pijler technologieverkenning) nagaan of de onderneming en de dienstverlener de wettelijke voorschriften naleven. Bij een vermoeden dat de subsidie ten onrechte of niet correct wordt gebruikt, kunnen ze de subsidie geheel of gedeeltelijk blokkeren. Het gaat om een tijdelijke blokkering in afwachting van de beslissing over de terugvordering van de subsidie. Wordt de subsidie geblokkeerd, dan kan de lopende overeenkomst of inschrijving niet worden betaald met de subsidie. De agentschappen brengen de ondernemingen schriftelijk op de hoogte van hun beslissing tot blokkering.

Strategisch advies bij bedrijfsoverdracht en voor vergroening van de economie

De kmo-portefeuille bestaat uit verschillende pijlers: opleiding, advies, export, technologieverkenning en strategisch advies.
Binnen de pijler “strategisch advies” wordt de subsidiëring van het opstellen van een overdrachtsplan mogelijk. Krijgt u als ondernemer te maken met overname- en overdrachtsproblematiek, dan kan u professioneel advies inwinnen met een financiële tegemoetkoming tot 25.000 euro van de Vlaamse overheid.

In het kader van de vergroening van de economie worden de adviesdomeinen milieu en energie gecreëerd. De definitie van advies is omschreven in de wetgeving van de kmo-portefeuille, maar op vraag van de sector van de dienstverleners actief rond milieu en energie is met hen een afsprakenkader uitgewerkt. Dit kader bevat een niet-exhaustieve lijst met subsidiabele en niet-subsidiabele adviezen en diensten voor de domeinen milieu en energie. Kmo's kunnen met financiële steun van 50% van de Vlaamse overheid professioneel advies inkopen bij dienstverleners die erkend zijn in deze domeinen. Het afsprakenkader voor de domeinen milieu en energie is goedgekeurd op 16 juni 2011. U kan het downloaden op de website van het Agentschap Ondernemen.

Vlaamse Overheid - Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid - cel KMO-portefeuille
Koning Albert II-laan  35 bus 12 te 1030 Brussel
Tel.: 1700 (gratis)