Steunmaatregelen voor landbouwers ook in 2012

Om de gevolgen van de economische crisis voor de landbouw op te vangen, heeft de wetgever eind 2009 een aantal fiscale gunstmaatregelen in het leven geroepen. Door het aanhouden van de economische crisis en andere omstandigheden waaronder de landbouw het afgelopen jaar heeft geleden (besmette komkommers, droogte), wordt de regeling verlengd tot 2012. Hierna brengen we kort de bestaande steunmaatregelen in herinnering. Er worden geen nieuwe voorwaarden opgelegd om van de voordelen te kunnen genieten.

Kapitaal- en interestsubsidies

Gewestelijke kapitaal- en interestsubsidies worden, in overeenstemming met de Europese regels, toegekend om immateriële en materiële vaste activa tot stand te brengen of aan te schaffen. Ze worden verschillend behandeld naar gelang u werkt als natuurlijke persoon, dan wel met een vennootschap.

Een natuurlijk persoon wordt belast in de personenbelasting. De ontvangen gewestelijk subsidies zijn geheel vrijgesteld. U moet er geen belasting op betalen. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat het actief dat u met de subsidies gekocht heeft, drie jaar in uw onderneming blijft. Wanneer u tijdens die periode de goederen verkoopt, dan worden de ontvangen bedragen als winst behandeld. Met andere woorden: u moet alsnog belastingen betalen.

Uw vennootschap wordt wat betreft kapitaal- en interestsubsidies belast aan een bijzonder tarief van 5 %. Ook hier geldt de voorwaarde dat het verworven actief minstens 3 jaar in de onderneming blijft. Aan vennootschappen worden daarnaast twee bijkomende voorwaarden opgelegd : (1) de activa waarin geïnvesteerd wordt, moeten afschrijfbaar zijn en (2) ze mogen nog niet in aanmerking genomen zijn voor een ander belastingvoordeel, zoals 'gespreide taxatie'.
Ten slotte nog dit: van het deel van de belastbare basis dat door de subsidies wordt gevormd, mogen een aantal aftrekposten uit de vennootschapsbelasting niet toegepast worden. Het gaat o.a. over: de dbi, investeringsaftrek, aftrek voor notionele interest, beroepsverliezen uit het vorige jaar en beroepsverliezen van het huidige jaar. Dit wil zeggen dat uw vennootschap op de subsidies zelf altijd 5 % belasting zal moeten betalen, zelfs al heeft de vennootschap verder enkel verlies gemaakt.

Het besproken regime geldt voor subsidies ontvangen in de jaren 2008 tot en met 2012.

Zoogkoeienpremies en bedrijfstoeslagrechten

Zoogkoeienpremies en bedrijfstoeslagrechten vormen rechtstreekse inkomenssteun. Deze inkomsten zijn dan ook belastbaar in de personenbelasting. Voor premies ontvangen tussen 2008 en 2012 geldt een bijzonder tarief van 12,5 % (in plaats van 16,5 %).