Investeringsaftrek 2012

Via de investeringsaftrek kan een belastingplichtige een gedeelte van de uitgaven die hij heeft besteed aan nieuwe investeringen in mindering brengen van zijn belastbare inkomsten. De verschillende percentages worden regelmatig aangepast. Hieronder geven we een overzicht van de percentages voor investeringen gedaan tijdens het komende jaar (inkomsten 2012, aanslagjaar 2013).

Welke investeringen ?

We brengen even in herinnering welke investeringen voor deze aftrek in aanmerking komen. Deze moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

de investering heeft betrekking op materiële of immateriële vaste activa;

de activa zijn nieuw op het moment van aankoop of realisatie; 

u doet de investering tijdens het belastbare tijdperk, in casu 2012. U moet de aanvraag voor de aftrek doen in de aangifte die betrekking heeft op het belastbare tijdperk waarin u de aankoop heeft gedaan (in casu de aangifte die u in 2013 indient);

u gebruikt de activa enkel voor beroepsdoeleinden in België;

de activa moeten afschrijfbaar zijn en over een minimumperiode van 3 jaar afgeschreven worden.

Eenmalige aftrek

Het eerste type van investeringsaftrek is de eenmalige aftrek. Deze wordt berekend als een percentage van de aanschafwaarde van de investering. Dat bedrag kan u éénmalig in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelastingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de percentages die van toepassing zijn. Deze zijn afhankelijk van het type van investering en of de investering door een natuurlijk persoon dan wel door een vennootschap gedaan wordt.

De gewijzigde tarieven werden in het 'vet' aangeduid.

Natuurlijke personen

-octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen en tot 31 december 2012 gedane investeringen in oplaadstations voor elektrische voertuigen: 15,5 %

- investeringen in beveiliging: 22,5 %

- andere investeringen: 5,5 %

Vennootschappen

voor alle vennootschappen

- octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen en tot 31 december 2012 gedane investeringen in oplaadstations voor elektrische voertuigen: 15,5 %

- investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: 3 %

voor binnenlandse kmo's

- investeringen in beveiliging : 22,5 %

voor vennootschappen die uitsluitend winst uit de zeescheepvaart verkrijgen

- investeringen in zeeschepen : 30%

Voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling moet u als vennootschap kiezen tussen de eenmalige aftrek en het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

Gespreide aftrek

Het tweede type investeringsaftrek is de gespreide aftrek. De investeringsaftrek wordt dan gespreid over de afschrijvingsperiode van de activa.

Enkel belastingplichtigen die op de eerste dag van het jaar minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen deze gespreide aftrek toepassen. In dat geval wordt de aftrek voor die activa eenvormig bepaald op 12,5 % van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk worden aangenomen.

Hierop bestaat een uitzondering voor milieuvriendelijke investeringen. Ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers, kan u van een gespreide aftrek genieten die 22,5% bedraagt van de jaarlijkse afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.

Aanvraag attesten

Wie een attest voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling moet voorleggen, kan, naargelang de plaats van de investering, terecht bij:

het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Milieu-integratie en -subsidiëringen, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 02/553.80.23, fax. 02/553.80.55, www.lne.be;

het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur, tel. 081/64.95.92, fax. 081/64.95.33, www.environnement.wallonie.be;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gulledelle 100, 1200 Brussel, tel. 02/775.75.22, fax. 02/775.76.21, www.leefmilieubrussel.be .

Wie een attest voor energiebesparende investeringen moet voorleggen, kan, naargelang de plaats van de investering, bij de volgende instanties terecht:

het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid,Vlaams Energieagentschap, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel, tel. 02/553.46.00, fax. 02/553.46.01, www.energiesparen.be;

het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable, Avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes, tel. 081/33.55.14, fax. 081/33.55.11, www.energie.wallonie.be;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gulledelle 100, 1200 Brussel, tel. 02/775.78.02, fax. 02/775.76.21, www.leefmilieubrussel.be.