Nieuwe codes in het aangifteformulier personenbelasting

Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting wordt elk jaar aangepast aan de wetswijzigingen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd. Ook de aangifte die u dit jaar (voor uw inkomsten van 2011) zal moeten invullen en indienen, ziet er weer een beetje anders uit. De nieuwe PB-aangifte bevat dertien nieuwe codes, vier andere codes werden dan weer geschrapt. We bespreken voor u kort de nieuwigheden.

Huisartsen

Als u (als erkende huisarts) een Impulseo-premie heeft gekregen van het 'Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde' om u te vestigen in een prioritaire zone, moet u deze vermelden in de rubrieken IV.A.15. en XV.8. Bij de nieuwe codes 1267-91, 2267-61,  1428-27 en 2428-94). Deze premie wordt afzonderlijk belast tegen een verlaagd tarief van 16,5%.

Werkbonus

Krijgt u - als werknemer - een werkbonus ? Dan vult u het bedrag daarvan in, in de nieuwe rubriek IV.K, naast de nieuwe codes 1284-74 en 2284-44. Vanaf aanslagjaar 2012 kunnen de lage inkomens genieten van een nieuw belastingkrediet, bovenop de werkbonus. Dit belastingkrediet is gelijk aan 5,7% van de werkbonus die effectief werd toegekend op de vanaf 1 januari 2011 betaalde of toegekende bezoldigingen, met een maximum van 120 euro per belastbaar tijdperk (geïndexeerd bedrag aj. 2012).

Bent u bedrijfsleider ?  Dan noteert u het bedrag van de ontvangen werkbonus in de nieuwe rubriek XV.15, naast de nieuwe codes 1419-36 en 2419-06.

Belastingverminderingen : energiebesparende investeringen

Onder de rubriek IX.G. moeten de verschillende belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning worden vermeld. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen in 'nieuwe' woningen (bij de aanvang van de werken nog geen 5 jaar in gebruik) en 'oude' woningen (5 jaar of langer in gebruik bij aanvang van de werken). Deze belastingverminderingen werden herschikt en sommige verminderingen kregen een nieuwe code. Dit onder meer omdat de uitgaven voor een zonneboiler sinds 1 januari 2011 niet meer in aanmerking komen voor een verhoging van de belastingvermindering met 830 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2011).

Belastingvermindering : verwerving van aandelen

De rubriek IX.M. 'Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen' is voortaan opgesplitst als volgt:

belastingvermindering voor aandelen verworven in 2011 (codes 1323-35 en 2323-05), en

terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2011 (codes 1376-79 en 2376-49).

Deze opsplitsing komt er omdat belastingplichtigen die een belastingvermindering kregen voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen, en die aandelen binnen de 5 jaar hebben verkocht, een deel moeten terugbetalen.

Belastingvermindering : inkomsten van buitenlandse oorsprong

In de volgende rubrieken moet u voor uw inkomsten van buitenlandse oorsprong (en de desbetreffende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op een 'belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong' het land, de code waarnaast ze ingevuld zijn en het bedrag van deze inkomsten noteren. Het gaat om de inkomsten die bij verdrag zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd :

Voor onderzoekers : Rubriek XIV.B.3. 'Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen toegekend aan onderzoekers'

Voor bedrijfsleiders :Rubriek XV.18. 'Bezoldigingen van bedrijfsleiders'

Voor zelfstandigen/ondernemers : Rubriek XVI.17. 'Winst uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen'

Voor vrije beroepers : Rubriek XVII.17 'Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden'

Voor meewerkende echtgenoten : Rubriek XIX.5 'Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners'

Voor uw vorige beroepswerkzaamheid : Rubriek XX.9 'Winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid'

Geschrapte codes

De code voor het belastingkrediet “Internet voor iedereen” (start2surf@home) werd volledig geschrapt op het aangifteformulier voor het aj. 2012. De geldingsduur van het belastingkrediet is immers afgelopen (enkel van toepassing voor uitgaven tot 31 december 2010).

Nieuwe omschrijvingen + hernummeringen

Enkele bestaande rubrieken, kregen een nieuwe naam of werden hernummerd ten gevolge van het invoeren van de nieuwe rubrieken en codes.