Betaald educatief verlof voor schooljaar 2012-2013 uitgebreid voor opleidingen tot knelpuntberoepen

Vanaf dit schooljaar hebben uw werknemers in bepaalde gevallen recht op 180 uren betaald educatief verlof voor opleidingen tot een knelpuntberoep. Ook voor opleidingen die leiden naar een eerste diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs mogen ze op het werk afwezig zijn met behoud van hun loon. U heeft recht op een forfaitaire terugbetaling door de overheid.

Recht op betaald educatief verlof

Het betaald educatief verlof is een recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om op het werk afwezig te zijn om erkende opleidingen te volgen. Werknemers die educatief verlof opnemen, hebben recht op de betaling van hun normale loon. U kan het bedrag van het loon voor de uren educatief verlof wel beperken tot 2.653 euro bruto per maand (dit begrensd bedrag is geldig voor schooljaar 2011-2012). Het educatief verlof weigeren, mag niet maar de planning van het verlof moet in overleg gebeuren.
Er zijn twee soorten opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof: de beroepsopleidingen en de algemene opleidingen. Ze moeten niet noodzakelijk verband houden met het werk. Zij moeten wel minstens 32 uren duren.
Alle aanvragen voor verlof moeten ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar worden ingediend. Na afloop van het schooljaar dient u een aanvraag om terugbetaling in. U stuurt die aanvraag naar de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Directie betaald educatief verlof, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel. U heeft hiervoor 1,5 jaar de tijd. Die termijn gaat in op 1 januari van het jaar waarin de schuldvordering ontstaat. Dossiers met betrekking tot het schooljaar 2012-2013 moet u ten laatste op 30 juni 2014 indienen. De aangifte van schuldvordering kan u ook toevertrouwen aan een sociaal secretariaat.

Voor vier types opleidingen jaarlijks quotum verhoogd tot 180 uren

Vanaf 1 september 2012 verhoogt het aantal toegestane uren educatief verlof per schooljaar voor bepaalde opleidingen. Voor vier types van opleidingen ligt het plafond voortaan op 180 uren per jaar in plaats van de gebruikelijke 80, 100 of 120 uren. Dit ongeacht of de opleiding samenvalt met de werkuren en ook als ze in combinatie met andere opleidingen wordt gevolgd:

Opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van knelpuntberoepen. Dat zijn beroepen waarvoor er een belangrijk tekort aan arbeidskrachten bestaat. Elke gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling werkt regelmatig een lijst met knelpuntberoepen bij. Op grond van die lijsten publiceert de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) elk jaar 2 officiële lijsten met knelpuntberoepen, een Nederlandstalige en een Franstalige lijst. Klik hier voor de Nederlandstalige lijst voor het school- of academiejaar 2012-2013  en klik hier voor de Franstalige lijst voor het school- of academiejaar 2012-2013.

Opleidingen in het secundair onderwijs of in sociale promotie die leiden tot een diploma van hoger secundair onderwijs (Vlaamse Gemeenschap) en tot een certificaat van het hoger secundair onderwijs (Franse Gemeenschap).

Opleidingen 'formation de base' (Franse Gemeenschap) die erkend zijn door de erkenningscommissie en opleidingen basiseducatie (Vlaamse Gemeenschap). Opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van knelpuntberoepen en die leiden tot een graad van bachelor of een diploma van niet-universitair hoger onderwijs.

Opleidingen 'formation de base' (Franse Gemeenschap) die erkend zijn door de erkenningscommissie en opleidingen basiseducatie (Vlaamse Gemeenschap). Opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van knelpuntberoepen en die leiden tot een graad van bachelor of een diploma van niet-universitair hoger onderwijs.

Dit voor zover de werknemer nog geen dergelijk diploma of getuigschrift heeft.