Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en haal er een fiscaal voordeel mee

Milieuvriendelijke investeringen leveren niet langer fiscale voordelen op. De regering Di Rupo heeft deze belastingverminderingen immers grotendeels afgeschaft, maar u kan nog wel op een fiscaal voordelige wijze uw huis beveiligen tegen inbraak en/of brand.

Welke uitgaven?

De uitgaven die u doet voor inbraakwerend glas, gepantserde deuren, alarmsystemen en bepaalde blustoestellen en inbraakwerende deuren kunnen u een belastingvermindering opleveren.

Welke vermindering?

U heeft recht op een belastingvermindering van 50 % van de uitgaven (inclusief btw) die u werkelijk betaald heeft, met een maximum van 500 euro per belastbaar tijdperk en per woning.

U moet de vermindering waar u recht op heeft, zelf berekenen en vermelden in uw belastingaangifte.

Voorwaarden

1. Een woning

Enkel investeringen in woningen komen in aanmerking. Dit wil zeggen een gebouw of een deel van een gebouw dat uit zijn aard voor bewoning bestemd is.  Een gebouw waarin u uw beroepsactiviteit uitoefent, kan nog steeds als woning worden beschouwd, als het “uit zijn aard” normaal bestemd is voor bewoning. U kan dus wel een belastingvermindering krijgen voor investeringen in een eengezinswoning waarin u een kantoorruimte heeft, maar niet voor een garagecomplex of een pand dat enkel geschikt is om een winkel in open te houden.

Enkel natuurlijke personen kunnen aanspraak maken op het voordeel, m.a.w. vennootschappen worden uitgesloten.

2. waarvan u eigenaar of huurder bent

U moet eigenaar, bezitter, erfpachter, vruchtgebruiker, opstalhouder of huurder zijn van de woning op het moment van het sluiten van de overeenkomst met de aannemer die de werken zal uitvoeren. Dit heeft belangrijke gevolgen voor woningen in oprichting: als de bouwpromotor de door hem gebouwde huizen volledig afgewerkt verkoopt, heeft u als koper geen recht op de belastingvermindering zelfs al zijn er beveiligingswerken uitgevoerd (omdat u op het moment van de beveiligingswerken nog geen eigenaar was).

U moet de woning niet zelf betrekken: ook investeringen in een woning die u verhuurt, komen in aanmerking.

Als de woning verschillende eigenaars heeft, wordt de belastingvermindering onder hen verdeeld in verhouding tot hun aandeel in de eigendom.

Ook als huurder heeft u recht op de belastingvermindering. In principe (volgens het huurrecht) zijn de uitgaven die recht geven op de vermindering echter niet ten laste van de huurder. Burgerrechtelijk moet de verhuurder deze lasten immers dragen.  Niets staat natuurlijk in de weg dat u met uw verhuurder overeenkomt dat u als huurder de kosten deels zal dragen (bv. in ruil voor een vermindering van de huurprijs).  In dat geval komt de belastingvermindering toe aan de huurder of verhuurder in de mate dat zij de kosten werkelijk hebben gedragen. Stel dat u als huurder de aannemer betaalt, maar dat de verhuurder u de helft terugbetaalt door u een korting op de huurprijs te geven: in dat geval heeft u beide recht op de helft van de vermindering.

Als u eigenaar bent van verschillende woningen, kan u voor elk van de woningen de vermindering krijgen.

3. Uitgaven die werkelijk gedragen werden

U moet de uitgaven effectief gedaan hebben tijdens het belastbaar tijdperk, dit wil zeggen gefactureerde bedragen (met btw) die u werkelijk betaald heeft.

Het moment waarop de werken werden uitgevoerd, is daarentegen van geen belang (de werken mogen bv. worden gespreid in de tijd).

Als de werken daarentegen nog niet zijn gestart op het moment dat u uw aangifte indient en u enkel een voorschot heeft betaald, kan u voor dit voorschot nog geen belastingvermindering vragen. U kan dan evenwel later een rechtzetting van uw aangifte vragen, als de werken werden uitgevoerd en betaald (en u over de nodige facturen beschikt).

4. Bewijzen bijhouden

U moet uiteraard de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen, met name facturen en betalingsbewijzen. 

Als u een camerasysteem laat installeren, moet u dit aangeven bij de privacycommissie. Zij reiken u een attest uit, dat u ook als bewijsstuk moet bijhouden.

5. De uitgaven mogen niet in aanmerking komen voor een ander fiscaal voordeel

U kan de vermindering niet combineren met een ander 'fiscaal voordeel'. De toepassing is dus uitgesloten als...

u de kosten als beroepskosten heeft afgetrokken;

u er een investeringsaftrek voor hebt genoten;

u een belastingvermindering heeft gekregen voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid;

u een belastingvermindering heeft gekregen voor vernieuwing van een woning om die daarna via een sociaal huurkantoor aan een redelijke huurprijs te verhuren.