Vlaamse ecologiepremie: limitatieve technologieënlijst aangepast

Subsidies voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest zijn sinds februari 2011 alleen nog mogelijk als de technologieën zijn opgenomen op een ‘limitatieve technologieënlijst’ (LTL-lijst). Vlaanderen schrapt nu 13 energiebesparende technologieën van die lijst. De nieuwe LTL-lijst met 158 technologieën die recht geven op een ecologiepremie, wordt toegepast sinds 16 oktober ll.

Milieu-investeringen en investeringen op energiegebied

Wanneer uw onderneming ecologie-investeringen zal realiseren in het Vlaamse Gewest, kan ze een ecologiepremie of een financiële tegemoetkoming krijgen via het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid. Ecologie-investeringen zijn milieu-investeringen en investeringen op energiegebied. Uw onderneming komt in aanmerking als u een zeer energie-intensief bedrijf bent met een aanvaardbare juridische vorm en een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE-code) zonder achterstallige schulden bij de RSZ op de indiendatum en zonder overheidsparticipaties van 50% of meer (tenzij de overheid geen dominerende invloed heeft). Ook een patrimoniumvennootschap, die behoort tot dezelfde groep als de steunaanvragende onderneming, kan ecologie-investeringen uitvoeren.

'Ecologiepremie PLUS'-systeem

Met de ecologiepremie wil de Vlaamse regering bedrijven aanmoedigen om hun productieproces milieuvriendelijker en energiezuiniger te maken. De Vlaamse overheid voorziet in 2013 ruim 63 miljoen euro voor de ecologiepremie. Bedoeling is om de beste en meest vernieuwende technologieën te ondersteunen. Tot februari 2011 gebeurde dit door middel van een wedstrijdformule. In februari 2011 is deze formule afgeschaft. Het zogenaamde 'ecologiepremie PLUS'-systeem werd ook strenger. Subsidies zijn enkel nog mogelijk voor technieken die voorkomen op een 'limitatieve technologieënlijst' (LTL-lijst).

Nieuwe limitatieve technologieënlijst (LTL-lijst)

Vlaanderen schrapt nu 13 energiebesparende technologieën van die LTL-lijst. Er geven vootaan 158 technologieën recht op een ecologiepremie. Van die technologieën werd ook nog eens meer dan twee derde gewijzigd. De volledige LTL-lijst vindt u op http://www.agentschapondernemen.be/themas/ecologiepremie
 (Ecologiepremie plus -> rubriek 'Welke investeringen komen in aanmerking voor een ecologiepremie). De nieuwe LTL-lijst wordt toegepast sinds 16 oktober 2012. Alleen de subsidieaanvragen die u vóór die datum heeft ingediend, worden nog afgehandeld volgens de uitgebreide LTL-lijst van 26 maart ll.

De volgende investeringen geven geen recht meer op subsidies:
1. Kunstgrindvervaardigings- of granulaatinstallatie (technologie nr. 305)
2. Afvalverbrandingsinstallatie met energierecuperatie die niet in aanmerking komt voor warmte-krachtcertificaten (technologie nr. 1095)
3. Separator voor het scheiden van vier fracties kunststoffen (polypropyleen, polyethyleen, ABS en polystyreen) uit autoshredderresidu (technologie nr. 1245)
4. Behandelingslijn voor het verwerken van autoshredderproducten (technologie nr. 1246) 5. Mechanische recyclage van lcd-schermen (technologie nr. 1247)
6. Recuperatie van lijm uit afval via een cyrogene behandeling (technologie nr. 1320)
7. Natte scheidingsinstallatie voor zeefzand en/of granulaat (technologie nr. 1334)
8. Centraal ophaalsysteem voor natuursteenslib om verwerking bij een baksteenproducent mogelijk te maken (technologie nr. 1335)
9. Koelsysteem voor waterloze offset (ombouw bestaande offsetpers) (technologie nr. 1340)
10. Verticale shredder voor het extra verkleinen van de autoshredderproducten (fluff) waardoor nog maximum 20% van de fluff wordt gestort (technologie nr. 100067)
11. Droge densiteitscheidingstechnologie op basis van X-ray-transmissie voor het selecteren en valoriseren van samengestelde materialen en conglomeraten (technologie nr. 100072)
12. Installatie voor externe recyclage van PVB (PolyVinyl Butyrol) uit veiligheidsglas in de afvalverwerkingssector (technologie nr. 100075)
13. Plasma-oven voor de recyclage van herlaadbare batterijen (technologie nr. 100082)

Subsidiebedrag en aanvraag

Het totale bedrag aan toegekende subsidies bedraagt maximaal 1.000.000 euro over een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de indieningsdatum van de eerste positief besliste steunaanvraag. Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door 1. de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal; 2. de grootte van de onderneming; en 3. de subsidiebonus.
U kan enkel elektronisch een aanvraag indienen via www.ecologiepremie.be. U moet dit doen voor de start van de investeringen. Om uw persoonlijke gegevens maximaal te beveiligen, kan u enkel aanmelden en inloggen via een federaal token of elektronische identiteitskaart.

Meer informatie

Agentschap Ondernemen, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, Elipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 12 te 1030 Brussel, www.ecologiepremie.be, e-mail: ecologiepremie@vlaanderen.be