Investeringsaftrek 2013: aanpassing percentages

De overheid wil investeringen stimuleren. Daarom krijgt u als ondernemer een fiscaal voordeel als u investeert in nieuwe materiële vaste activa: u kan namelijk een gedeelte van de uitgaven die u besteedt aan nieuwe investeringen in mindering brengen van uw belastbare inkomsten. Deze fiscale gunstmaatregel noemt men ‘investeringsaftrek’.

Wat?

De investeringsaftrek is gelijk aan een percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de activa waarin u investeert. Het percentage verschilt naargelang de aard van de activa. Ieder jaar worden de percentages aangepast. Dit jaar gaan de meeste percentages met één procentpunt naar beneden: hieronder geven we een overzicht van de nieuwe percentages die gelden voor investeringen gedaan tijdens dit jaar (inkomsten 2013, aanslagjaar 2014).

Er bestaan twee types: de eenmalige investeringsaftrek (die u in één keer toepast) en de gespreide investeringsaftrek (die in functie van de duur van de afschrijvingen op de aangekochte activa, eveneens in de tijd wordt gespreid).

Wie?

Zowel ondernemers-natuurlijke personen als vennootschappen kunnen van de investeringsaftrek gebruik maken.

Welke investeringen?

Ter herinnering: niet alle investeringen komen voor de aftrek in aanmerking. De volgende voorwaarden moeten zijn vervuld:

de investering heeft betrekking op materiële of immateriële vaste activa;

de activa zijn nieuw op het moment van aankoop of realisatie;

u doet de investering tijdens het belastbare tijdperk, nl. 2013. U moet de aanvraag voor de aftrek doen in de aangifte die betrekking heeft op het belastbare tijdperk waarin u de investering heeft gedaan (voor investeringen in 2013 is dat de aangifte die u in 2014 indient);

u gebruikt de activa enkel voor beroepsdoeleinden in België;

de activa moeten afschrijfbaar zijn en over een minimumperiode van drie jaar afgeschreven worden.

Eenmalige aftrek

De gewijzigde tarieven werden in het 'vet' aangeduid.

Natuurlijke personen

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen en tot 31 december 2012 gedane investeringen in oplaadstations voor elektrische voertuigen: 14,5 %

investeringen in beveiliging: 21,5 %

andere investeringen: 4,5 %

Vennootschappen

- voor alle vennootschappen

octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen en tot 31 december 2012 gedane investeringen in oplaadstations voor elektrische voertuigen : 14,5 %

investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten : 3 % (dit percentage wijzigt niet)

- voor binnenlandse kmo's

investeringen in beveiliging : 21,5 %

- voor vennootschappen die uitsluitend winst uit de zeescheepvaart verkrijgen

investeringen in zeeschepen: 30% (dit percentage wijzigt niet)

Voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling moet u als vennootschap kiezen tussen de eenmalige aftrek en het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

Gespreide aftrek

Enkel belastingplichtigen die op de eerste dag van het jaar minder dan 20 werknemers tewerkstellen kunnen deze gespreide aftrek toepassen. In dat geval wordt de aftrek voor die activa eenvormig bepaald op 11,5 % van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk worden aangenomen.

Hierop bestaat een uitzondering voor milieuvriendelijke investeringen. Ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers, kan u van een gespreide aftrek genieten die  21,5% bedraagt van de jaarlijkse afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling. 

Aanvraag attesten

Om de aftrek te kunnen toepassen, moet u bij de bevoegde gewestelijke overheden een attest aanvragen. Hieronder vindt u de adressen van de bevoegde instanties van elk Gewest.

Let op: enkele gegevens zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Wie een attest voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling moet voorleggen, kan, naargelang de plaats van de investering, terecht bij:

het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Milieu-integratie en -subsidiëringen, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 02/553.03.11, fax. 02/553.80.55, www.lne.be;

het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur, tel. 081/64.95.92, fax. 081/64.95.33, www.environnement.wallonie.be;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gulledelle 100, 1200 Brussel, tel. 02/775.75.22, fax. 02/775.76.21, www.leefmilieubrussel.be.

Wie een attest voor energiebesparende investeringen moet voorleggen, kan, naargelang de plaats van de investering, bij de volgende instanties terecht:

het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid,Vlaams Energieagentschap, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel, tel. 02/553.46.00, fax. 02/553.46.01, www.energiesparen.be;

het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable, Chaussée de Liège 140-142, 5100 Jambes, tel. 081/48.63.35, fax. 081/48.63.03, www.energie.wallonie.be;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gulledelle 100, 1200 Brussel, tel. 02/563.42.86, fax. 02/563.43.26, www.leefmilieubrussel.be.