Nieuwe mededingingswet hervormt Belgische Mededingingsautoriteit

De mededingingswet van 3 april 2013 omvat twee grote nieuwigheden: de hervorming van de Belgische Mededingingsautoriteit en de creatie van een nieuw instrument zodat man kan ingrijpen bij problemen op het vlak van de prijzen. De hervorming van de Belgische Mededingingsautoriteit moet tegen de herfst operationeel zijn. Wat is de impact van de nieuwe mededingingsregels voor de dagdagelijkse praktijk van uw onderneming?

De Wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht (Belgisch Staatsblad van 26 april 2013) hervormt de mededingingsautoriteit en wijzigt de regels inzake prijscontrole.

Mededingingsautoriteit

De mededingingsautoriteit wordt omgevormd tot een onafhankelijke autoriteit, met één bestuursorgaan dat bevoegd is voor zowel het onderzoek van de inbreuken als voor de beslissing over vermoede inbreuken en aangemelde concentraties. De vernieuwde structuur bestaat uit een directiecomité met een voorzitter, een auditeur-generaal, een directeur economische studies en een directeur juridische studies. De voorzitter zal het beslissingscollege voorzitten. De auditeur-generaal zal de onderzoeken leiden. De Mededingingsautoriteit zal de kartels niet alleen opsporen, maar ook berechten. Tegen een veroordeling door het Mededingingscollege kan beroep worden ingesteld bij het hof van beroep te Brussel.

Nieuw is de invoering van een schikkingsprocedure naar Europees voorbeeld: voor de auditeur een ontwerp van beslissing neerlegt, kunnen ondernemingen een inbreuk erkennen, in ruil voor een lagere boete.
Het is verder de bedoeling dat het Mededingingscollege zich binnen twee maanden uitspreekt over een verzoek om voorlopige maatregelen.
De meest opvallende nieuwigheid is wel dat bij zware kartelinbreuken ook het management kan worden gestraft. Zij kunnen persoonlijke boetes oplopen tot 60.000 euro (incl. opdeciemen). Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij aan die vervolging ontsnappen als ze de andere ondernemingen die bij het kartel zijn betrokken, (ver)klikken.

Prijsevolutie

Als er problemen rijzen met prijzen of marges, bij een abnormale prijzenevolutie, of een structureel marktprobleem, dan zal de Belgische Mededingingsautoriteit voor een periode van maximaal zes maanden voorlopige maatregelen kunnen opleggen. Die maatregelen (zoals het tijdelijk bevriezen van prijzen of het opleggen van maximumprijzen) kunnen worden opgelegd op voorstel van het "Prijzenobservatorium". Dit Prijzenobservatorium maakt deel uit van de FOD Economie.

Vanaf wanneer?

De datum waarop de nieuwe regels in werking treden, wordt nog bepaald bij koninklijk besluit. Het is de bedoeling dat deze regels nog dit najaar in werking treden.