Aangifte vennootschapsbelasting aj 2014 (2): nieuwigheden 2014

Nu 30 september, de deadline voor het indienen van de aangifte VenB naderbij komt, wijzen we u graag op enkele belangrijke punten. We staan in het bijzonder stil bij enkele wetswijzigingen die werden doorgevoerd en in werking zijn getreden sinds vorig aanslagjaar.

Deadline = 30 september, tenzij afwijkend boekjaar

De deadline voor de aangifte VenB is dit jaar 30 september. Dezelfde deadline geldt zowel voor wie een elektronische aangifte indient, als voor wie per uitzondering zijn aangifte nog op papier mag indienen.

Voor vennootschappen die hun boekjaar op een andere datum afsluiten, geldt er een andere datum. De fiscus hanteert daarvoor deze regels:

u heeft steeds één maand na de maand waarin de jaarrekening werd goedgekeurd;

u heeft maximum zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar;

als deze datum na 30 september valt, mag u de aangifte na 30 september indienen (deze datum kan ook in 2015 vallen);

als de uiterste datum op een zaterdag, zondag of feestdag valt, mag u de eerstvolgende werkdag indienen;

als de uiterste datum op 31 december valt, wordt de deadline verschoven naar 15 januari 2015.

Voorbeelden

NV W sluit haar boekjaar af op 30 april 2014. De jaarrekening wordt goedgekeurd in september 2014. Indienen ten laatste op 31 oktober.

NV X sluit af op 31 mei en de jaarrekening wordt goedgekeurd in oktober. Zij heeft tot 30 november om in te dienen. Aangezien dat een zondag is, wordt maandag 1 december 2014 de uiterste deadline voor indiening.

NV Y sluit af op 30 juni en de jaarrekening wordt goedgekeurd in november. Aangezien ze minstens één maand na november hebben, wordt de deadline voor hen 31 december, wat automatisch wordt uitgesteld tot 15 januari 2015.

NV Z sluit haar boekjaar af in november 2014. De jaarrekening wordt goedgekeurd in maart 2015. De aangifte indienen kan tot 30 april 2015.

Nota bene: dezelfde deadline geldt voor de aangifte in de rechtspersonenbelasting en de BNI-vennootschappen.

Verworpen uitgaven

De laatste jaren is er heel wat gewijzigd aan het officiële standpunt van de fiscus inzake de bijzondere aanslag geheime commissielonen. Als voor voordelen van alle aard de vereiste  fiches niet zijn opgemaakt en deze voordelen niet worden vermeld in de aangifte van de genieter, moet de bijzondere aanslag in principe worden toegepast. Dat is echter niet het geval als de genieter er (al dan niet met zijn toestemming) toch nog op kan worden belast.

Vanaf begin 2013 geldt de regel dat deze kosten evenwel niet als beroepskost aftrekbaar zijn voor de vennootschap (artikel 198, 15° WIB92). Deze kosten moeten vanaf nu dan ook worden opgenomen in de aangifte in het vak 'Verworpen Uitgaven', onder de nieuwe code 1224 'Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard begrepen in een ten name van de verkrijger gevestigde aanslag'.

Notionele interestaftrek

Het tarief van de notionele interestaftrek bedraagt voor aanslagjaar 2014: 2,742 % of voor kmo's: 3,242 %.

Fairness tax

Ook voor de fairness tax is er een nieuwe rubriek  ingevoerd in het vak 'Afzonderlijke Aanslagen'. De fairness tax is een soort minimumbelasting die werd ingevoerd voor 'grote' vennootschappen (kmo's zijn er dus niet aan onderworpen). Deze taks van 5 % is van toepassing wanneer een grote vennootschap dividenden uitkeert en verder (bijna) geen belasting betaalt omdat ze de notionele interestaftrek toepast of overgedragen verliezen kan aftrekken.

De precieze berekening van de fairness tax is een complexe, technische materie waarop we hier niet verder ingaan.

Meerwaarden

Vorig jaar werd er een nieuwe meerwaardenbelasting ingevoerd voor, alweer, grote vennootschappen (ook hier ontsnappen de kmo's). Als zij een meerwaarde realiseren op aandelen, worden ze daarop belast aan 0,4 % ( + crisisbijdrage  = 0,412 %), ongeacht of ze de deelneming al dan niet één jaar ononderbroken in volle eigendom hebben gehouden.

Deze heffing kan niet getemperd worden door de 'extra-comptable aftrekken', zoals de de notionele interestaftrek, de aftrek voor octrooi-inkomsten, aftrek van vorige verliezen. Deze meerwaarden moeten dan ook worden vermeld in Vak 'Uiteenzetting van de winst', onder de rubriek 'resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is', bij de nieuwe code 1424.

Deze meerwaardenbelasting van 0,4 % mag niet worden verward met de meerwaardebelasting van 25 % (+ crisisbijdrage = 25,75 %), die wordt opgelegd aan alle vennootschappen (groot en klein) die een meerwaarde realiseren op aandelen, die ze minder dan één jaar ononderbroken in volle eigendom hebben gehouden. In code 1465 moet u het effectief belastbaar gedeelte van de boekhoudkundige meerwaarde invullen (u moet dat gedeelte zelf berekenen).

Vastklikken van reserves

Met het oog op de toekomende verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieboni (naar 25 %), kregen vennootschappen de kans om hun belaste reserves 'vast te klikken aan 10 %'. Als voorwaarde was daar o.a. aan gekoppeld dat ze hun vaste dividendpolitiek uit het verleden niet mochten wijzigen: m.a.w. ze moesten min of meer evenveel dividenden blijven uitkeren als vroeger.
Als de vennootschap een positief resultaat behaalt, maar het door haar uitgekeerde dividend minder bedraagt dan het gemiddelde dividend van de vorige vijf belastbare tijdperken, moet de vennootschap alsnog een bijkomende heffing van 15 % betalen. De fiscale wetgever wil hiermee vermijden dat 'gewone' dividenduitkeringen aan 25 % worden vervangen door belastingvrije uitkeringen in de toekomst van reserves die nu aan 10 % werden geïncorporeerd. Nu incorporeren aan 10 % + dividendpolitiek wijzigen met 15 % bijkomende heffing tot gevolg = 25 % roerende voorheffing, wat evenveel is als bij een klassieke dividenduitkering.

Ook deze afzonderlijke heffing wordt vermeld in een nieuwe code (1505) in het vak 'afzonderlijke aanslagen'.