Girale betaling van het loon wordt de regel

De Loonbeschermingswet bepaalt hoe u het loon aan uw werknemers moet uitbetalen. Vanaf 1 oktober 2016 moet het loon in giraal geld worden uitbetaald via overschrijving, postassignatie of circulaire cheque. De mogelijkheid om loon van hand tot hand uit te betalen, wordt de uitzondering.

Huidige regeling in de Loonbeschermingswet

De wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers regelt de betaling van het loon aan de werknemers. Het loon in geld betreft het door de werknemer ontvangen loon als tegenprestatie van de gepresteerde arbeid, maar ook andere sommen die ingevolge zijn dienstbetrekking verschuldigd zijn en die ten laste van de werkgever zijn zonder dat ze noodzakelijk door hem worden uitbetaald (bv. een eindejaarspremie betaald door een sectoraal fonds).

De Loonbeschermingswet bepaalt hoe u het loon moet uitbetalen en dit is in principe van hand tot hand of in contanten. De girale betaling van het loon is in de privésector maar toegelaten wanneer er over de girale betaling:
• ofwel een eenparige beslissing is van de ondernemingsraad,
• ofwel een akkoord is tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging,
• ofwel een akkoord is tussen de werkgever en de meerderheid van de werknemers.
Is er geen collectieve beslissing, dan mag de uitbetaling van het loon in giraal geld enkel gebeuren met de schriftelijke toestemming van de werknemers.

Nieuwe regeling vanaf 1 oktober 2016

Het uitgangspunt van de Loonbeschermingswet, de betaling van het loon in contanten, is echter verouderd want in de praktijk wordt de overgrote meerderheid van de lonen betaald via overschrijving. Girale loonbetaling is financieel transparanter, het is veiliger en het is minder fraudegevoelig.

Daarom is de Loonbeschermingswet aangepast en afgestemd op de praktijk. Vanaf 1 oktober 2016 wordt de girale betaling van het loon de regel. Betalingen van loon in cash behoren dan in principe tot het verleden. De uitbetaling van loon in giraal geld kan uitsluitend gebeuren door middel van een overschrijving op een bank- of postrekening, een postassignatie of een circulaire cheque.

Uitzondering op de verplichte girale betaling

Het loon kan nog wel van hand tot hand worden uitbetaald maar dit is de uitzondering en vereist de afsluiting van een formeel sectoraal akkoord, de voortzetting van een bestaand sectoraal akkoord gedurende de geldende looptijd, of het bestaan van een impliciet akkoord of een gebruik in de sector. De procedure tot vaststelling en bekendmaking van deze sectorale akkoorden of gebruiken is bij koninklijk besluit bepaald (zie KB van 26 december 2015, Belgisch Staatsblad van 19 januari 2016).
Door de uitgestelde inwerkingtreding hebben sectoren die een uitzondering willen maken op de verplichte girale betaling tijd om indien nodig het arbeidsreglement aan te passen. De wijze waarop het loon wordt betaald, moet immers in het arbeidsreglement worden vermeld.

De thans geldende verplichting om bij de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan de werknemer een kwitantie van deze uitbetaling ter ondertekening voor te leggen, blijft bestaan.

Overgangsregeling

Er is ook een overgangsregeling. Werkgevers die ressorteren onder een paritair orgaan waarin een vaststellingsprocedure loopt op 1 oktober 2016, kunnen het loon verder van hand tot hand blijven uitbetalen tot deze procedure is beëindigd. Dergelijke procedure moet worden afgerond binnen een termijn van 1 jaar en 6 maanden vanaf de publicatie van de wet, d.w.z. uiterlijk tegen 1 april 2017.