Nieuwe Vlaamse subsidieregels voor export

Vlaamse kmo’s en grote ondernemingen kunnen voor hun initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen exportsubsidies krijgen van Flanders Investment & Trade (FIT). Sinds 1 mei 2016 zijn die subsidieregels veranderd. Vlaamse bedrijven hebben nu keuze uit 4 generieke subsidietypes en een subsidie voor een internationaal maatwerkproject.

Subsidies voor 4 initiatieven i.p.v. 8

Flanders Investment & Trade (FIT) is het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. Aan het hoofd van FIT staat een gedelegeerd bestuurder, bijgestaan door een raad van bestuur. FIT beschikt over een hoofdkantoor in Brussel, 5 provinciale kantoren en 90 kantoren in buitenland. Op 1 mei 2016 is een tweesporenbeleid in werking getreden bestaande uit generieke subsidies in combinatie met 'internationaal maatwerk'.
 
Vlaamse kmo's, ondernemersorganisaties en gemengde kamers van koophandel kunnen bij Flanders Investment & Trade voortaan subsidies aanvragen voor 4 generieke initiatieven:
1. prospectiereizen buiten de EER (Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland) voor de bevordering van het internationaal ondernemen. Er zijn geen subsidies voor prospectiereizen met het oog op delokalisatie en aankoopreizen. 'Delokalisatie' is de overheveling van een volledige productie- of dienstenketen, met stopzetting of vermindering van activiteit of tewerkstelling in Vlaanderen;
2. deelname aan buitenlandse beurzen met internationale uitstraling, of deelname aan en organisatie van niche-evenementen in het buitenland met internationale uitstraling;
3. oprichting van een buitenlands prospectiekantoor;
4. de aanmaak (vertaling) van productdocumentatie en digitale commerciële bedrijfscommunicatie.

Daarnaast kunnen zij nog een subsidie ontvangen voor een internationaal maatwerkproject.
Grote ondernemingen kunnen alleen een subsidie ontvangen voor de oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER.

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidies moet aan een reeks voorwaarden zijn voldaan, d.w.z.:

de initiatieven hebben betrekking op landen buiten de EER, met uitzondering van de deelname aan buitenlandse beurzen of niche-evenementen;

het gaat over landen waar de aanvrager geen of een beperkte afzet van zijn producten of diensten realiseert, met uitzondering van de deelname aan buitenlandse beurzen of niche-evenementen;

de goederen of diensten waarvoor prospectie wordt gedaan, creëren bij de productie, verwerking of prestatie een duidelijke toegevoegde waarde in of voor het Vlaams Gewest;

voor dezelfde kosten wordt geen andere financiële tegemoetkoming aangevraagd of verkregen bij een internationale, federale, gewestelijke of lokale overheid;

de aanvrager leeft al zijn verbintenissen tegenover het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen na;

het doel van de initiatieven is het bevorderen van de export of de buitenlandse investeringen vanuit Vlaanderen of het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeringen in Vlaanderen;

de aanvrager is in orde met zijn sociale en fiscale verplichtingen, en bezit, uitgezonderd de gemengde kamers van koophandel, een ondernemingsnummer.

Overzicht van de subsidiebedragen

Een krachtlijn van de nieuwe regeling is het uniform steunpercentage aan ondernemingen van 50%. Voor een startende kmo is het steunpercentage gelijk aan 75% van de aanvaardbare kosten. De steun moet minimum 500 EUR euro bedragen. Alle in aanmerking komende kosten zijn exclusief btw.

Er wordt gewerkt met een forfaitair bedrag:

voor de individuele deelname aan internationale beurzen in het buitenland. Dat bedrag bestaat uit een bijdrage in de huurkosten van de naakte standoppervlakte, verhoogd met 25% tenzij uit de factuur of inschrijving blijkt dat de aanvrager deelneemt met een modulaire basisstand. De aanvaarde kosten bedragen maximaal 10.000 EUR voor beurzen binnen en buiten de EER;

voor deelname aan en organisatie van niche-evenementen in het buitenland. De subsidie bedraagt 2.500 EUR voor initiatieven binnen en buiten de EER. Voor de eerste 4 goedgekeurde dossiers bedraagt het forfait 3.750 EUR;

voor maatwerkprojecten. Die subsidie bestaat in een bijdrage in de kosten voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van een internationaal maatwerkproject. De aanvaarde kosten bedragen maximaal 25.000 EUR per project. De personeelskosten worden daarin forfaitair vastgelegd op 4.000 EUR. Per aanvrager kan er maximaal één maatwerkproject goedgekeurd worden binnen een periode van 2 kalenderjaren. Maatwerkprojecten mogen niet voorkomen op de lijst van subsidiabele initiatieven.

Hoe te werk gaan?

Een steunaanvraag moet uiterlijk 7 kalenderdagen (vroeger 15 kalenderdagen) vóór het begin van het initiatief worden ingediend op de website van FIT (http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidies-en-financiering).
Bij elk initiatief horen specifieke bewijsdocumenten.

De gedelegeerd bestuurder van FIT verwittigt de aanvrager schriftelijk van zijn beslissing over de toekenning van de steun en over de toekennings- en uitbetalingsvoorwaarden.
De steun van FIT valt onder de Europese de minimis-regeling: het totale steunbedrag mag dus per onderneming de 200.000 EUR niet overschrijden gedurende een periode van 3 jaar vanaf de datum van de eerste steun. Elk bedrijf heeft recht op maximaal 4 goedgekeurde dossiers per kalenderjaar.