Kent u de Vlaamse “Ecologiepremie Plus” al ?

De Vlaamse regering heeft de voorwaarden en de procedure van de ecologiepremie gewijzigd. Vanaf februari 2011 worden geen calls met wedstrijdformule meer gelanceerd maar wordt er gewerkt met een gesloten budgettaire enveloppe. Wanneer uw bedrijf aan de criteria voldoet, bent u zeker van steun en zal u vooraf precies weten hoeveel de Ecologiepremie Plus (EP Plus) zal bedragen.

Voorwaarden onderneming en ecologie-investering

Een ecologiepremie is een subsidie voor ondernemingen die ecologie-investeringen - d.w.z. milieu-investeringen of investeringen op energiegebied - zullen realiseren in het Vlaamse gewest. Om in aanmerking te komen, moet uw onderneming én de investering aan een aantal voorwaarden voldoen.

De onderneming moet een zeer energie-intensief bedrijf zijn met een aanvaardbare juridische vorm en een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE-code) zonder achterstallige schulden bij de RSZ op de indiendatum en zonder overheidsparticipaties van 50% of meer (tenzij de overheid geen dominerende invloed heeft). Ook een patrimoniumvennootschap, die behoort tot dezelfde groep als de steunaanvragende onderneming, kan ecologie-investeringen uitvoeren.

De investeringen genieten steun als ze voorkomen op een limitatieve lijst met een 150-tal milieutechnologieën en energiebesparende technologieën (de LTL-lijst). Ecologie-investeringen die in aanmerking komen voor steun via warmtekrachtcertificaten en via groenestroomcertificaten komen niet voor op deze lijst. Op de LTL-lijst staan per technologie: de code en naam van de technologie, een bondige omschrijving van de technologie, de essentiële investeringscomponenten, de extra investeringen, het ecologiegetal (nieuw), de ecoklasse (nieuw) en het steunpercentage.
De investeringen mogen pas starten (datum eerste factuur) na de indiendatum van de subsidieaanvraag en moeten starten binnen de zes maanden na beslissing tot steuntoekenning. Binnen drie jaar na de toekenning van een ecologiepremie moeten de investeringen zijn beëindigd (einddatum = datum van de laatste factuur).
Volgende ecologie-investeringen komen niet in aanmerking:

de ecologie-investeringen, voorheen geactiveerd en opgenomen in de afschrijvingstabel, die worden verworven: van een onderneming waarin de steunaanvragende onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks participeert, van een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks participeert in de steunaanvragende onderneming of van een verwante patrimoniumvennootschap;

de ecologie-investeringen die worden verworven van een zaakvoerder, een bestuurder of een aandeelhouder van de steunaanvragende onderneming;

de ecologie-investeringen die in geval van aankoop niet worden verworven in volle eigendom;

de ecologie-investeringen met betrekking tot de exploitatie van een bedrijvencentrum of een doorgangsgebouw;

de ecologie-investeringen die op minder dan drie jaar worden afgeschreven.

Procedure

Het indienen van een aanvraag kan enkel elektronisch via www.ecologiepremie.be en moet gebeuren voor de start van de investeringen! Om de persoonlijke gegevens maximaal te beveiligen, kan u enkel aanmelden en inloggen via een federaal token of elektronische identiteitskaart.
De aanvraag tot uitbetaling moet binnen de zes maanden na de beëindiging van de investeringen worden ingediend. Als de investeringen al voor de beslissing tot toekenning van de subsidie werden beëindigd, moet de aanvraag tot uitbetaling worden ingediend binnen de zes maanden na de beslissing tot toekenning van de subsidie.

Bedrag subsidie

De hoogte van de ecologiepremie wordt bepaald door de performantie van de technologie (uitgedrukt in een ecologiegetal tussen 0 en 10 op basis van de weegfactor en de milieuscore), de ecoklasse en de grootte van de onderneming (kleine en middelgrote onderneming of grote onderneming).

Ecoklasse  Ecologiegetal      Subsidie kmo      Subsidie go
A                  9                       30%                 15%
B                  6                       20%                 10%
C                  4-3                    10%                 5%
D                  2-1                    5%                   0%
 
De subsidie kan worden verhoogd met een “subsidiebonus” als uw bedrijf op datum van indiening van de steunaanvraag beschikt over een geldige eerstelijns energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan, een geldig milieucertificaat of een gecertificeerd milieumanagementsysteem.

                                                           Subsidiebonus kmo      Subsidiebonus go
Milieu-, energie- of eco-efficiëntiescan           3%                             0%
Milieucertificaat                                            5%                            0%
Milieumanagementsysteem
(ISO 14001/EN 6001/EMAS)                          10%                          5%

Een onderneming kan maximum 1.000.000 euro aan subsidies krijgen over een periode van drie jaar. De Vlaamse minister van Economie kan de maximale subsidiepercentages, de subsidiebonussen en het maximale subsidiebedrag verlagen, en de periode verlengen, afhankelijk van de budgettaire noodzaak. Voor 2011 is er een budgettaire enveloppe van 102 miljoen euro.
De steun wordt in drie schijven uitbetaald (ten vroegste één maand na de beslissing): een eerste schijf (30%) na de start van de investering (datum eerste factuur); een tweede schijf (30%) nadat 60% van de investeringen zijn gerealiseerd; en de laatste en derde schijf (40%) na beëindiging van de investeringen en na controle van het dossier.

Fiscale vrijstelling in de vennootschapsbelasting

Vanaf het aanslagjaar 2007 is de ecologiepremie volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De beslissingsdatum van de steuntoekenning is belangrijk: de premies die zijn toegekend voor 2006 blijven belastbaar, vanaf 2006 zijn ze vrijgesteld.
Zelfstandigen en eenmanszaken die onder het stelsel van de personenbelasting vallen, kunnen niet genieten van deze vrijstelling. De fiscale vrijstelling blijft echter een federale materie. In geval van twijfel kan u contact opnemen met de federale belastingdiensten.

Meer informatie

Agentschap Ondernemen, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, Elipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 12 te 1030 Brussel, www.ecologiepremie.be, e-mail: ecologiepremie@vlaanderen.be