Eenmalige innovatiepremies vrijgesteld tot eind 2012

Innovatiepremies zijn premies die de werkgever kan toekennen om innovatie bij de werknemers te stimuleren. De innovatiepremies zijn volledig vrijgesteld van sociale zekerheid en inkomstenbelasting. Deze maatregel is nu verlengd tot 31 december 2012.

Premie voor nieuwigheden in proces of productie

Innovatiepremies zijn premies die de werkgever aan zijn werknemer toekent voor "een nieuwigheid, die een daadwerkelijke meerwaarde betekent met betrekking tot de normale activiteiten van de werkgever". De werknemer kan met een nieuwigheid voor zowel een proces als een product komen.

Het gaat alleen om werknemers en werkgevers uit de privé-sector.

Vrijgesteld van personenbelasting

Innovatiepremies die een werkgever betaalt aan zijn werknemers, worden vrijgesteld van personenbelasting. De vrijstelling gold aanvankelijk enkel voor de premies toegekend tot uiterlijk 31 december 2010. Op voorwaarde dat ook voor de jaren 2011-2012 een interprofessioneel akkoord (IPA) wordt gesloten, wordt de termijn waarbinnen belastingvrij innovatiepremies kunnen worden toegekend, verlengd tot 31 december 2012.

Maximum 10% van de werknemers mag premie krijgen

De vrijstelling vereist dat een aantal voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn. Volgende voorwaarden zijn van toepassing op de begunstigde:

de begunstigde van de innovatiepremie is een werknemer, d.w.z. een persoon tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst;

maximum 10 % van het aantal werknemers per kalenderjaar kunnen een premie krijgen (voor ondernemingen met meer dan 30 werknemers). In ondernemingen met minder dan 30 werknemers, kunnen maximum drie werknemers een premie krijgen;

per innovatie krijgen maximum 10 werknemers een premie.

De innovatie moet geïmplementeerd worden

Volgende voorwaarden zijn van toepassing op de innovatie zelf:

de innovatie moet door de werkgever geïmplementeerd worden;

de innovatie moet worden opgezet binnen het bedrijf door de werkgever, of een prototype moet worden vastgesteld;

de innovatie maakt geen voorwerp uit van een offerte voor de aanschaf van producten of processen door een derde gericht aan de werkgever;

de premie vervangt geen bestaand loon, voordelen van alle aard of andere premies.

Innovatiepremie bedraagt maximum een maandloon

Volgende voorwaarden zijn van toepassing op het bedrag van de premie:

het totaalbedrag van de premies betaald door de werkgever bedraagt per kalenderjaar niet meer dan 1 % van de totale loonmassa;

de premie bedraagt per werknemer en per kalenderjaar maximaal één maandloon.