Vlaamse Gigarant waarborgregeling voor onbepaalde duur verlengd

Heeft uw kmo kredietwaarborgen nodig boven anderhalf miljoen euro ? De waarborgvennootschap Gigarant nv kent een extra waarborg toe aan kredietinstellingen die investeringskredieten verlenen aan Vlaamse kmo’s en grote ondernemingen die investeren in Vlaanderen. De Vlaamse regering verlengt dit initiatief nu voor onbepaalde duur. Sinds de invoering in 2009 is de waarborgregeling nog op andere punten bijgesteld.

Waarborgvennootschap Gigarant nv

In 2009 hebben het Vlaamse gewest en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) de waarborgvennootschap Gigarant nv opgericht. Die waarborgvennootschap levert een waarborg af aan kredietinstellingen die investeringskredieten verlenen aan Vlaamse kmo's en grote ondernemingen met groei- of investeringsplannen in Vlaanderen.
De regeling liep in principe af op 31 december 2010. Het was een tijdelijk initiatief om ondernemingen door de financiële crisis te helpen. De Vlaamse regering heeft echter besloten om de activiteiten van Gigarant nv voor onbepaalde duur te verlengen.

Doelgroep

Een Gigarantwaarborg  is bedoeld voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen die investeren in het Vlaamse gewest en die op het moment van toekenning niet in moeilijkheden verkeren en niet actief zijn in de sectoren visserij en landbouw (de vervoerssector is niet langer een uitgesloten sector). De beschikbaar gestelde middelen mogen niet worden aangewend om rechtstreeks of onrechtstreeks, een vergoeding te betalen aan de aandeelhouders of het management (tenzij op basis van bestaande marktconforme overeenkomsten) van de onderneming.

Voorwaarden waarborg

De waarborg is beperkt tot de hoofdsom en de intresten van de lening, verschuldigd op de datum van de opzegging van de lening waaraan de waarborg is gehecht door de kredietinstelling. Een waarborg kan slechts worden aangevraagd bij de waarborgvennootschap voor bedragen die hoger zijn dan het maximumbedrag dat op basis van de 'generieke waarborgregeling' kan worden gewaarborgd. Een Gigarantwaarborg wordt toegekend in het kader van een investeringslening of werkkapitaallening in euro. De waarborg kan worden toegekend tot maximum 80 % van de betrokken financiering.
De maximale duurtijd van de waarborg bedraagt voortaan acht jaar in plaats van vijf jaar.
Gigarant nv maakt met de onderneming afspraken over tewerkstelling.

Premie

Voor een Gigarantwaarborg moet gedurende de looptijd van de waarborg jaarlijks voorafgaandelijk een premie worden betaald. Het bedrag is afhankelijk van de grootte van de onderneming: kmo's betalen een safe harbour-premie (die wordt gedefinieerd door de Europese Commissie en is afhankelijk van de zogenaamde rating van de onderneming bij aanvang van de garantie); grote ondernemingen betalen een marktconforme premie.

Procedure

Als ondernemer kan u een aanvraag indienen bij uw bank of rechtstreeks bij PMV. Uw bank  moet wel vooraf zeker bereid zijn om het krediet te verlenen als Gigarant de waarborg goedkeurt. Vroeger kon alleen de kredietinstelling een waarborgaanvraag indienen.

PMV nv, Gigarant
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Tel. 02 229 53 76
Fax 02 229 52 31
E-mail gigarant@pmv.eu
Website: http://www.pmv-kmo.be/nl/diensten/gigarant