Kent u de voordelen van de verminderingskaart herstructurering?

Tijdens de recente crisisperiode nam de overheid maatregelen om het aantal ontslagen te beperken. De “verminderingskaart herstructurering” was zo’n crisismaatregel voor werknemers die werden ontslagen in de periode van 1 juli 2009 tot eind januari 2011. Die maatregel krijgt vanaf 1 juli 2011 een permanent karakter en wordt voortaan afgeleverd voor alle ontslagen in het kader van een faillissement, sluiting of vereffening.

Voorwaarden

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) reikt een “verminderingskaart herstructureringen” uit aan alle werknemers die zijn/worden ontslagen in de periode vanaf 1 juli 2009 tot en met 31 januari 2011 of vanaf 1 juli 2011. Voor de overbruggingsperiode van vijf maanden tussen februari en juni 2011 geldt de maatregel niet! Het ontslag moet het gevolg zijn van een faling, een sluiting of een vereffening van het bedrijf. De faling, sluiting of vereffening zelf kan zijn gesitueerd in de periode vóór 1 juli 2009.

Voordelen werkgever: doelgroepvermindering

De werkgever die een werknemer met een “verminderingskaart herstructureringen” aanwerft, heeft recht op een bijzondere vermindering van de werkgeversbijdragen. De “doelgroepvermindering herstructureringen” valt samen met de geldigheidsperiode van de verminderingskaart.
De nieuwe werkgever kan voor de aangeworven werknemer rekenen op een driemaandelijkse forfaitaire vermindering van de basiswerkgeversbijdragen. Per werknemer gaat het om een bedrag van maximum 1.000 of 400 euro. De duur van toekenning hangt af van de leeftijd van de werknemer op het ogenblik waarop hij in dienst treedt: is uw werknemer jonger dan 45 jaar, dan bedraagt de vermindering 1.000 euro per kwartaal gedurende het kwartaal van aanwerving en de vier volgende kwartalen; is uw werknemer 45 jaar of ouder, dan bedraagt de vermindering 1.000 euro per kwartaal gedurende het kwartaal van aanwerving en de vier volgende kwartalen en 400 euro per kwartaal gedurende de 16 volgende kwartalen.
Die bedragen worden toegekend voor volledige voltijdse driemaandelijkse prestaties. Zo niet moet het bedrag van de vermindering worden geproratiseerd.

Voordelen werknemer: vermindering persoonlijke socialezekerheidsbijdragen

De werknemer heeft tijdens de geldigheidsduur van de kaart recht op een forfaitaire vermindering van de werknemersbijdrage (13,07%). Daardoor ontvangt hij een hoger nettoloon.

Let op. Om te kunnen genieten van de doelgroepvermindering en de vermindering van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen, mag het loon van de werknemer in kwestie niet te hoog zijn. Dit grensbedrag is afhankelijk van zijn leeftijd (30 jaar) op het ogenblik dat hij in dienst treedt.

Procedure

De werknemer die een verminderingskaart wil krijgen, dient een aanvraag om uitkeringen in via de uitbetalingsinstelling bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Het werkloosheidsbureau gaat op basis van het formulier C4 na of hij aan de voorwaarden voldoet en stuurt een verminderingskaart op. De werknemer kan zich ook met zijn C4 aanbieden bij het bevoegde werkloosheidsbureau om de verminderingskaart te vragen. De verminderingskaart is zes maanden geldig, gerekend van datum tot datum, volgend op de verbreking van de arbeidsovereenkomst.
De nieuwe werkgever geeft in zijn kwartaalaangifte aan dat hij van het RSZ-voordeel wil genieten.