Strategische investeringssteun: soepelere voorwaarden voor Vlaamse starters

Loopt u rond met ‘strategische’ investeringsplannen? Kleine, middelgrote en grote ondernemingen die omvangrijke beroepsinvesteringen uitvoeren in het Vlaams gewest, kunnen financieel worden ondersteund. Starters beschikken echter vaak niet over voldoende vermogen om die financiering zelf rond te krijgen. Vlaams minister van Economie Kris Peeters versoepelt voor hen de investeringsvoorwaarden.

Vlaams gewest

Investeringssteun is de benaming voor de vroegere expansiesteun. Het is een toelage van de Vlaamse overheid op het bedrag aan subsidiabele investeringen van Vlaamse ondernemingen. Voor de subsidieregeling “strategische investeringssteun” komen kmo's in heel Vlaanderen in aanmerking en grote ondernemingen in regionale steungebieden. De regionale steungebieden voor de periode 2007-2013 bestaan uit 25 gemeenten: Diksmuide, Lo-Reninge, Ieper, Middelkerke, Oostende, Wervik, Ronse, Herstappe, Tongeren, As, Beringen, Genk, Leopoldsburg, Heusden-Zolder, Bree, Lommel, Maaseik, Hechtel-Eksel, Helchteren, Dilsen-Stokkem, Lanaken, Maasmechelen, Balen, Dessel, Mol.

NACE-BEL

Enkel ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen, kunnen steun aanvragen. Een lijst van de NACE-codes van deze sectoren kan u raadplegen op de website van de Vlaamse gemeenschap of bekomen bij het Agentschap Ondernemen (strategischesteun@vlaanderen.be). NACE staat voor Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes (Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschappen). De NACE-code bestaat uit vijf cijfers die de Europese Unie en haar lidstaten toekennen aan economische activiteiten. De eerste vier gelden voor alle lidstaten, met het vijfde cijfer brengen de lidstaten een eigen verfijning aan in de classificatie van activiteiten. De Belgische variant van de NACE-code wordt ook aangeduid als NACE-BEL.

Strategisch investeringsproject

De investering mag pas ten vroegste starten op de datum van de bevestigingsbrief van steuntoekenning en uiterlijk zes maanden na die datum. Het project heeft een duur van maximaal drie jaar vanaf de datum van de bevestigingsbrief. Het strategisch investeringsproject start ofwel met de datum van de eerste factuur, ofwel met de datum van de akte van de verwerving van een onroerend goed, ofwel met de datum van het leasingcontract. 'Strategisch' betekent dat uw investering betrekking heeft op een kantelmoment voor de onderneming, d.w.z. dat op dat moment de gevolgen van een geheel van beslissingen moeilijk omkeerbaar zijn, en die beslissingen een verbetering op lange termijn nastreven en een invloed hebben op de ganse organisatie.
De projecten worden beoordeeld op basis van bedrijfseconomische (prestaties en leefbaarheid van de onderneming), sociale (maatschappelijke verantwoordelijkheid) en ecologische (uitbouw van een milieuzorgsysteem) criteria. De evaluatie aan de hand van die criteria levert een score op die, samen met de grootte van de onderneming en haar vestigingsplaats, het toegekende steunpercentage bepaalt.

Investeringsvoorwaarden 

Een aantal investeringen komen niet in aanmerking voor subsidies:

de investeringen die de steunaanvrager gratis of onder bezwarende titel ter beschikking stelt aan derden;

de investeringen, voorheen geactiveerd en opgenomen in een afschrijvingstabel, die verworven worden van : een onderneming waarin de steunaanvrager rechtstreeks of onrechtstreeks participeert; een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks participeert in de steunaanvragende onderneming; een verwante patrimoniumvennootschap;

de investeringen die werden verworven van een zaakvoerder, een bestuurder of een aandeelhouder van de steunaanvrager;

de investeringen die in geval van aankoop niet worden verworven in volle eigendom;

de investeringen die zijn opgenomen in de limitatieve technologieënlijst. Op deze lijst staan een 150-tal milieutechnologieën en energiebesparende technologieën;

de investeringen met betrekking tot de exploitatie van een bedrijvencentrum of een doorgangsgebouw.

Investeringsvoorwaarden voor starters

Als de steunaanvragende onderneming is opgericht binnen het jaar vóór de steunaanvraag, en nog niet over voldoende financiële middelen beschikt om de noodzakelijke investeringen te financieren, kan de minister voor bepaalde investeringen een afwijking toestaan, m.n voor investeringen voorheen geactiveerd en opgenomen in een afschrijvingstabel, verworven van een onderneming waarin de steunaanvrager participeert of van een onderneming die participeert in de steunaanvragende onderneming of van een verwante patrimoniumvennootschap; en de investeringen die werden verworven van een zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van de steunaanvrager. Hij kan dan toestaan dat aan de voorwaarden slechts moet zijn voldaan op het einde van het strategisch investeringsproject. De duurtijd van dat project bedraagt maximaal drie jaar vanaf de datum van de bevestigingsbrief. Daarbij wordt gekeken naar de identiteit van de aandeelhouders en bestuurders van de voorlaatste eigenaar van de verworven activa.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 10% van de subsidiabele investeringen. De subsidiabele investeringen zijn de investeringen die in aanmerking komen, verminderd met de afschrijvingsaftrek en de btw. Het minimale subsidiabele investeringsbedrag bedraagt minimaal 8.000.000 euro. De subsidie is geplafonneerd op 1 miljoen euro per aanvraag.

Procedure

Het aanvraagformulier voor strategische investeringssteun vindt u op de website van de Vlaamse gemeenschap www.vlaanderen.be/ondernemen. Bij de aanvraag voegt u een kwalitatief businessplan.