Zelfstandige in bijberoep: wilt u uw kans wagen?

Werknemers zetten de stap naar zelfstandige in bijberoep om tal van redenen. Ze zijn ontevreden met hun huidige baan, ze willen iets bijverdienen of een passie te gelde maken zonder hun job op te geven. Meer en meer mensen wagen hun kans als zelfstandige als aanvulling op een andere beroepsactiviteit (een stijging van meer dan 40% in 10 jaar tijd). Die persoon kan het statuut hebben van loontrekkende, ambtenaar of zelfs werkloze. Ook personen die een vervangingsinkomen of een pensioen ontvangen, kunnen een activiteit als zelfstandige in bijberoep uitoefenen. We doorlopen de voorwaarden en verplichtingen waaraan u moet voldoen om u als zelfstandige in bijberoep te vestigen.

Zelfstandig bijberoep

Om als zelfstandige in bijberoep te worden beschouwd, moet in de eerste plaats worden rekening gehouden met het hoofdberoep.
Voor een loontrekkende of uitzendkracht moeten de uren die in het kader van de hoofdactiviteit worden uitgeoefend ten minste gelijk zijn aan een halftijdse betrekking (d.i. 19 uur per week).
Een vastbenoemde leerkracht moet ten minste 60 % van een volledig lesrooster werken.
Alle andere werknemers van wie het werk recht geeft op een pensioen, moeten dat werk ten minste 8 maanden of 200 dagen per jaar uitoefenen.
Voor gerechtigden op een uitkering van het ziekenfonds moet de arbeidsongeschiktheid ten minste gelijk zijn aan 66 % en moet de betaalde uitkering ten minste gelijkwaardig zijn aan het pensioen van een alleenstaande zelfstandige.
Werklozen moeten werkloosheidsuitkeringen genieten en de toelating hebben om in bijberoep of occasioneel een zelfstandige activiteit uit te oefenen.

Verplichtingen

Als aan deze voorwaarden is voldaan, moet de zelfstandige bepaalde verplichtingen vervullen.
De zelfstandige in bijberoep moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds op de 1e dag waarop hij zijn nieuwe activiteit start. Doet hij dat niet, dan kan hij een administratieve geldboete oplopen. Om deze formaliteit te vergemakkelijken kan de zelfstandige in bijberoep zich wenden tot een Ondernemingsloket.

Nadat hij is ingeschreven, is hij sociale bijdragen verschuldigd en moet hij kwartaalbijdragen betalen. Die bijdragen zijn voorlopig (68,78 euro het 1e kwartaal van beginnende activiteit) en worden na drie jaar geherwaardeerd en definitief vastgesteld op basis van de reële inkomsten.  Bedraagt het jaarinkomen minder dan 1.341,96 euro, dan is geen bijdrage verschuldigd.
De definitieve kwartaalbijdrage bedraagt maximaal 3.759,12 euro.
Deze bijzondere bijdrageregeling wordt alleen toegepast indien de zelfstandige in bijberoep aan het verzekeringsfonds het bewijs bezorgt van de hoofdactiviteit (bv. arbeidsovereenkomst).

Net als elke andere zelfstandige moet een zelfstandige in bijberoep een boekhouding voeren, die naargelang het geval, vereenvoudigd kan zijn.

Uiteraard moet een zelfstandige in bijberoep zijn inkomsten aangeven aan de fiscus. De regel van samenvoeging van de inkomsten wordt toegepast, onder het volgende voorbehoud: indien de jaarinkomsten niet hoger zijn dan 1.308,18 euro moeten ze worden aangegeven als 'diverse inkomsten' en worden ze bijgevolg belast tegen 33 %. Alle bedragen die deze grens overschrijden, moeten echter worden opgeteld bij de inkomsten van het hoofdberoep,  met het risico in een hogere belastingschijf te vallen. Bovendien wordt aangeraden om elk kwartaal voorafbetalingen te doen om een belastingvermeerdering te vermijden.

Voor activiteiten die btw-plichtig zijn, moet een btw-aangifte worden ingediend en moet de verschuldigde btw worden betaald.

Als de activiteit is opgestart, kan de zelfstandige in bijberoep er alle tijd die hij wil aan besteden. Hij kan ook zoveel verdienen als hij wil, met inachtneming van het onderstaande voorbehoud.

Einde van het bijberoep

Een zelfstandige die start met een bijberoep hoopt uiteraard dat zijn activiteit goed loopt. Als hij geen bloeiende zaak kan opbouwen, kan het nuttig zijn om dat zo snel mogelijk te beseffen. De gestorte bijdragen kunnen immers worden teruggestort als de activiteit in de loop van het 1e jaar wordt stopgezet.

Valkuilen

U merkt het, het is niet zo moeilijk om de stap te zetten en een activiteit in bijberoep uit te oefenen. Hoewel het eenvoudig lijkt, moet u ervoor zorgen dat u bepaalde valkuilen vermijdt.  Hou in dat verband het volgende voor ogen:

Een zelfstandige in bijberoep geniet de sociale voordelen die verband houden met zijn hoofdactiviteit als loontrekkende of ambtenaar. Dat geldt voor de pensioenrechten: hij bouwt geen pensioenrechten op via zijn bijberoep maar alleen dank zij zijn hoofdberoep, wat zeker voordeliger is.  Indien hij echter meer verdient dan het bedrag dat hij behaalt met zijn hoofdberoep, zal hij geen pensioen van loontrekkende opbouwen, maar een veel minder interessant pensioen van zelfstandige! Als u geen rekening houdt met deze beperking, kan dat zware gevolgen hebben.

Omdat de inkomsten worden samengevoegd moet absoluut een nauwkeurige berekening worden gemaakt om onaangename verrassingen te vermijden (hogere belastingschaal).

Een zelfstandige in bijberoep mag dan wel zoveel verdienen als hij wil, maar als hij werkloos is, ontvangt hij enkel werkloosheidsuitkeringen onder bepaalde voorwaarden.