Vervangingsdagen voor feestdagen 2012 vastleggen vóór 15 december

Tijdens de tien wettelijke feestdagen per jaar mogen uw werknemers in principe niet werken. Vóór 15 december 2011 moet u een bericht uithangen met de datum van de vervangingsdagen in 2012. Er zijn nog andere aandachtspunten ter zake.

Feestdagen 2012

Dit zijn de tien wettelijke feestdagen van volgend jaar:
Nieuwjaar: zondag 1 januari 2012
Paasmaandag: maandag 9 april 2012
Feest van de Arbeid: dinsdag 1 mei 2012
O.L.H. Hemelvaart: donderdag 17 mei 2012
Pinkstermaandag: maandag 28 mei 2012
Nationale feestdag: zaterdag 21 juli 2012
O.L.V. Tenhemelopneming: woensdag 15 augustus 2012
Allerheiligen: donderdag 1 november 2012
Wapenstilstand: zondag 11 november 2012
Kerstmis: dinsdag 25 december 2012

Vervangingsdagen 2012

Feestdagen die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag, moet u vervangen in het lopende kalenderjaar. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de “voltijdse” werknemers in uw onderneming niet moeten werken. Wanneer uw onderneming zeven op zeven dagen functioneert, is er geen gewone inactiviteitsdag. De feestdag die valt op een zondag moet u niettemin vervangen.
Als zondagsarbeid is toegestaan, mag de werknemer tijdens een feestdag werken. De werknemer heeft dan recht op "inhaalrust".

Wanneer er in uw onderneming op zaterdag en zondag niet wordt gewerkt, moet u volgend jaar voor drie feestdagen een vervangingsdag vastleggen: voor zondag 1 januari 2012, zaterdag 21 juli 2012 en zondag 11 november 2012. Verschillende manieren zijn mogelijk.

Uw arbeidsreglement of een akkoord met uw werknemers bepaalt dat de werknemers die vervangingsdagen vrij mogen nemen.

U kan de vervangingsdagen ook collectief vastleggen in de ondernemingsraad, met de vakbondsafvaardiging als er geen ondernemingsraad is of met de meerderheid van de werknemers bij gebreke van (akkoord met de) vakbondsafvaardiging. Komt u met deze niveaus tot geen beslissing, dan kan het met elke werknemer individueel.

U legt geen vervangingsdagen vast. Dan wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende activiteitsdag, meestal de maandag daaropvolgend dus in 2012: maandag 2 januari 2012, maandag 23 juli 2012 en maandag 12 november 2012.

Vóór 15 december 2011 moet u een gedateerd en ondertekend bericht uithangen met de data van de vervangingsdagen of met de bepaling dat uw werknemers de vervangingsdagen vrij mogen opnemen. U moet de lijst met de data van de feestdagen als bijlage opnemen bij het arbeidsreglement. Een tweede kopie bezorgt u aan de sociale inspectie binnen acht dagen.

Regionale feestdagen

De regionale feestdagen zijn geen wettelijke feestdagen: 11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap. Zij zijn enkel verplicht in de ondernemingen of de sectoren die beslist hebben er een vrije dag van te maken. Als deze feestdagen op een zondag of een inactiviteitsdag vallen, moet u voor de vervanging van deze dagen kijken naar de afspraken in uw onderneming of sector.

Speciale regels voor deeltijdsen

Voor deeltijdse werknemers gelden speciale regels. Deeltijdse werknemers met een vast uurrooster hebben enkel recht op feestdagen die samenvallen met een activiteitsdag. Werken zij onder een variabel uurrooster, dan hebben ze ook recht op de betaling van feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag (maar geen recht op de opname van die feestdagen).
Wordt er zeven dagen op zeven gewerkt in uw onderneming, dan kan u de vervangingsdag van een feestdag vaststellen op een dag waarop de deeltijdse werknemer geen prestaties verricht. Al naar gelang het geval verliest hij of verkrijgt hij die dag.

Loon

Voor elke feestdag of vervangingsdag die samenvalt met een zondag of inactiviteitsdag en inhaalrustdag, heeft de werknemer recht op loon. Dit loon is hetzelfde als wat de werknemer zou verdienen indien hij die dag werkelijk zou gewerkt hebben. Het omvat het normale loon én de premies en de voordelen in natura die de werknemer zou hebben ontvangen als hij had gewerkt. In principe moet u geen toeslag op het loon of een premie betalen. In de collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement kan wel in een premie worden voorzien.

De werknemer heeft geen recht op loon voor de feestdag, wanneer hij onwettig afwezig is op de arbeidsdag die aan de feestdag voorafgaat of erop volgt. Zijn afwezigheid wordt als gerechtvaardigd beschouwd zodra het gaat om een wettelijke schorsing zoals arbeidsongeschiktheid, jaarlijkse vakantie, kort verzuim, dwingende redenen, geval van overmacht en elke reden die vooraf door u wordt aanvaard.