Groene investeringen worden minder interessant

Tot voor kort bestonden er in de personenbelasting vele verminderingen voor energiebesparende uitgaven in privéwoningen. De regering heeft er, op zoek naar extra inkomsten, flink de schaar in gezet. Een kort overzicht van wat nog wel kan en wat niet meer.

Afgeschaft

De vermindering voor passiefhuizen, lage- en nul-energiewoningen geldt niet langer vanaf 1 januari 2012. Voor woningen waarvoor ten laatste op 31 december 2011 een certificaat werd uitgereikt, blijft de vermindering de komende 10 jaar wel toepasbaar. Voor aanvragen die zijn ingediend in 2011, maar waarvan het certificaat pas in januari of februari 2012 effectief wordt uitgereikt, wordt de uitreiking van dit certificaat geacht nog in 2011 te hebben plaatsgevonden.

Groene lening: vermindering van het fiscaal voordeel

Het belastingvoordeel van bestaande groene leningen, die reeds eerder werden afgesloten, wordt ook beperkt. Vanaf 2012 geeft nog slechts 30% van de betaalde interest recht op een belastingvermindering, i.p.v. de vroegere 40%. Nieuwe leningen, afgesloten vanaf 1 januari 2012, kunnen helemaal niet meer van het systeem genieten.

Belastingvermindering voor 'dakisolatie' blijft bestaan

Enkel de belastingvermindering voor dakisolatie blijft bestaan. De vermindering wordt wel van 40% van de kostprijs teruggebracht tot 30 % van de kostprijs. Het is ook niet langer mogelijk het 'onbenutte' deel naar een volgend jaar over te hevelen.

Wat als u al een investering gepland had?

De afschaffing van al deze belastingverminderingen kan een aardige streep door de rekening betekenen voor al wie reeds investeringen voor 2012 gepland had. De beslissing een (grote) groene investering te doen, werd immers mogelijk beïnvloed door de eraan gekoppelde fiscale voordelen. Om daaraan tegemoet te komen, werden er overgangsmaatregelen voorzien.
Er moet aan twee voorwaarden cumulatief voldaan zijn:

Het contract moet getekend zijn vóór 28 november 2011. Een offerte die getekend is “voor akkoord” geldt daarbij evenwel ook als contract.

De investering moet betaald worden in 2012. Als u pas betaalt in 2013 geldt het overgangsregime niet, ook al hebt u het contract wel vóór 28 november 2011 getekend.

Als u aan de voorwaarden voldoet, blijft het oude regime gelden: belastingverminderingen ten belope van 40% van de kostprijs, die u kan overdragen naar de drie volgende aanslagjaren. Deze regeling geldt voor zonnepanelen, dubbel glas, warmtepompen, nieuwe stookketels, energie-audits en dakisolatie.
De overgangsregeling geldt dus ook voor dakisolatie. Dit leidt tot het volgende resultaat, waarbij één dag verschil in het ondertekenen van de overeenkomst een immens verschil in het fiscaal voordeel betekent:

Contract voor dakisolatie met aannemer afgesloten op 27 november 2011, die u betaalt in 2012: u heeft recht op een belastingvermindering van 40% die u naar de drie volgende jaren kan overdragen.

Contract voor dakisolatie met aannemer afgesloten op 28 november 2011, die u betaalt in 2012: u heeft recht op een belastingvermindering van 30% die niet langer overdraagbaar is naar latere jaren.

Het is belangrijk te weten dat deze overgangsmaatregelen in de wet zelf zijn opgenomen. Het is dus geen gunst die door de administratie willekeurig kan toegekend of geweigerd worden.