Jaarlijks vakantiegeld: wie betaalt en wanneer?

Heeft u al concrete vakantieplannen of droomt u alleen van verre of minder verre bestemmingen? Vast staat dat vanaf 2 mei 2012 de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie zal starten met de betaling van het vakantiegeld 2012. Het vakantiegeld van werknemers is hoofdzakelijk ten laste van de werkgever. De financiering en de betaling van het vakantiegeld zijn nochtans anders georganiseerd voor arbeiders en bedienden.

Vakantiegeld werknemers ten laste van werkgever

Het vakantiegeld van de werknemers is hoofdzakelijk ten laste van de werkgever. Naargelang het gaat over arbeiders of bedienden verloopt de financiering en de betaling anders.

Het vakantiegeld van arbeiders, leerling-arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars wordt gefinancierd door werkgeversbijdragen via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de interesten van de met de werkgeversbijdragen gevormde kapitalen en; door een solidariteitsbijdrage ingehouden op elk vakantiegeld dat een vakantiefonds uitkeert. In de meeste sectoren moet de vakantiebijdrage voor arbeiders worden betaald voor eind april aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (RJV). Het vakantiegeld wordt uitbetaald hetzij door de RJV, hetzij door een bijzonder vakantiefonds.

Het vakantiegeld van bedienden wordt rechtstreeks betaald door de werkgever. Het bestaat uit het enkel vakantiegeld voor de opgenomen vakantiedagen (inbegrepen in het maandloon) en het dubbel vakantiegeld, gelijk aan 92 % van de maandwedde en betaald op het ogenblik van de hoofdvakantie.

Betaling vakantiegeld per overschrijving de regel

De RJV zal de betaling van het vakantiegeld 2012 starten vanaf 2 mei 2012, op basis van dezelfde planning als in 2011. De betaling van het vakantiegeld gebeurt via overschrijving op de financiële rekening van de rechthebbende. Betaling per cheque is niet langer mogelijk tenzij op uitdrukkelijke en schriftelijke vraag. Het formulier "L75" waarbij het rekeningnummer van de rechthebbende werknemer aan de RJV wordt medegedeeld, kan u bekomen bij de banken of downloaden via de website van de RJV (www.rjv.fgov.be). Iedere mededeling of wijziging van het rekeningnummer moet ook via dit formulier gebeuren of via de toepassing “Mijn vakantierekening” op het portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be). Om gegevens in deze toepassing in te brengen of te wijzigen, heeft u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig.

Naar een aanpassing van het jaarlijks vakantiesysteem

Het aantal vakantiedagen waarop werknemers in België recht hebben, wordt vastgesteld op basis van het aantal effectief gewerkte dagen of gelijkgestelde inactiviteitsdagen, zoals die bij de RSZ worden aangegeven. Er wordt enkel rekening gehouden met dagen uit het vakantiedienstjaar of het jaar vóór het jaar waarin ze vakantiedagen krijgen. Het maximum aantal wettelijke vakantiedagen bedraagt: 24 arbeidsdagen of vier vakantieweken per vakantiejaar voor wie zes dagen per week werkt; twintig dagen voor wie vijf dagen per week werkt en zestien dagen wanneer u vier dagen per week werkt, ... De huidige Belgische wetgeving voorziet dus in een recht op vier weken vakantie en het daarmee overeenstemmend vakantiegeld. Maar de effectieve uitoefening van dit recht en de uitbetaling van het vakantiegeld vinden plaats in het kalenderjaar na het jaar tijdens welk de tewerkstelling plaatsvond en die voor de berekening van de vakantie en het vakantiegeld in aanmerking werd genomen.

Dit kan niet volgens Europa. De Europese Commissie wil dat iedere werknemer al tijdens het jaar waarin hij werkt, recht heeft op vier weken rust met loonbehoud in verhouding tot de in dat jaar geleverde prestaties. Op initiatief van minister van Werk Monica De Coninck wordt in uitvoering van een Europese richtlijn de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie nu aangepast. Die aanpassingen zijn opgenomen in een nieuwe programmawet. Een Europees vakantiegeld zal worden toegekend per gewerkte periode van drie maanden, en dit tijdens de laatste week van de betrokken drie maanden. Het vakantiegeld zal nadien worden verrekend op het dubbel vakantiegeld of het vertrekvakantiegeld.

Klacht indienen

Neemt uw werkgever het niet zo nauw met de reglementering inzake de jaarlijkse vakantie? Dan kan u een klacht indienen bij de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of bij de arbeidsrechtbank.