FOD WASO verzamelt gegevens over collectieve ontslagen

Waarom moeten werkgevers die een collectief ontslag aankondigen, die aankondiging overmaken aan de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg? Die werkwijze laat de overheid toe exacte informatie te verzamelen over de omvang van collectieve ontslagen in België. Een recent koninklijk besluit schrijft deze (bestaande) verplichting nu pas in in het koninklijk besluit op het collectief ontslag.

Informatie- en raadplegingsverplichtingen

Een collectief ontslag is elk ontslag om redenen die losstaan van de persoon van de werknemer dat in de loop van een periode van 60 dagen een bepaald aantal werknemers zal treffen. Het aantal werknemers is afhankelijk van de grootte van de onderneming. Het collectief ontslag wordt geregeld door het koninklijk besluit van 24 mei 1976. Dat besluit wordt nu aangevuld door een koninklijk besluit van 31 januari 2012 (BS 16 februari 2012).

De werkgever die tot collectief ontslag wil overgaan, moet bepaalde procedures volgen. Hij is verplicht vooraf de werknemersvertegenwoordigers in te lichten en te raadplegen. Een kopie van die mededeling moet hij bezorgen aan de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst van de plaats waar zijn onderneming is gevestigd. Bovendien moet hij onmiddellijk een kopie van die mededeling overmaken aan de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Dit kan gebeuren met een aangetekende brief, een fax of een e-mail. De mededeling bevat basisgegevens zoals de naam en het adres van de onderneming; de redenen van de ontslagen; het aantal en de categorieën van de werknemers in kwestie; het aantal en de categorieën van werknemers die werken in de onderneming; de periode waarin tot ontslag wordt overgaan; en de criteria om tot de beslissing te komen.

De werkgever mag de werknemers die voor het voornemen tot collectief ontslag in aanmerking komen, niet eerder opzeggen dan na het verstrijken van een termijn van 30 dagen. Die termijn begint te lopen op de datum van de kennisgeving van dat voornemen aan de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst. De directeur kan de termijn van 30 dagen in bepaalde gevallen verkorten of verlengen met ten hoogste 60 dagen na de kennisgeving.

Cijfers over collectieve ontslagen

De Europese autoriteiten hebben bijzondere aandacht voor herstructureringen zoals collectieve ontslagen, en hun effect op de werkgelegenheid. Op Europees niveau worden gegevens afkomstig van de lidstaten over herstructureringen verzameld. De mededelingsplicht aan de Federale Overheidsdienst WASO laat de overheid toe exacte informatie te geven over de omvang van collectieve ontslagen in België. De FOD WASO geeft deze cijfers door aan de Europese instanties. Aan de hand van de cijfers kan men de maatregelen die in dat kader worden genomen, evalueren.
U kan de statistieken raadplegen op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: www.werk.belgie.be (Thema's > Herstructurering > Collectief ontslag > Statistieken). Vanaf 2011 worden de statistieken driemaandelijks gepubliceerd.

Bijzondere vergoeding

Naast de informatie- en raadplegingsverplichtingen is de werkgever ook verplicht om aan de werknemers een bijzondere vergoeding te betalen als aanvulling op hun werkloosheidsuitkeringen.