Hoe een vzw oprichten? Online via e-griffie.be

Wil u een vzw oprichten? Dan moet u niet meer naar de rechtbank van koophandel om de oprichtingsakte neer te leggen. Met e-griffie kan u uw documenten elektronisch indienen op eender welk tijdstip. Na elektronische betaling wordt uw vzw opgericht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Administratieve vereenvoudiging

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) hebben de online applicatie “E-griffie” gelanceerd: www.e-griffie.be. Dankzij die applicatie kan u de oprichtingsakte van uw vereniging zonder winstoogmerk (vzw) online neerleggen. U moet m.a.w. niet langer naar de rechtbank van koophandel gaan en bent niet langer gebonden aan de openingsuren van de griffie om de oprichtingsakte van uw vzw neer te leggen.

Via de website kan u inloggen met uw elektronische identiteitskaart. Om van E-griffie gebruik te maken, moet u beschikken over een e-ID lezer, een elektronisch betaalmiddel (bv. bankkaart, Visa-kaart), een ingescande kopie van de oprichtingsakte die door alle oprichters is ondertekend, een tekstbestand van de statuten en de eerste benoemingen. Een dossier aanmaken, doet u door het invullen van een geldig e-mailadres en het ingeven van de algemene gegevens (naam, adres, bestuurders). Na het aanmaken van een elektronisch uittreksel van de akten voor publicatie in het Belgisch Staatsblad en het opladen van de ondertekende oprichtingsakte, kan u het neergelegde dossier handtekenen. Na elektronische betaling van de kosten (indiening dossier en publicatie), wordt de vzw opgericht in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Enkele dagen later wordt de oprichting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U ontvangt via e-mail het ondernemingsnummer van uw dossier en het publicatienummer in het Belgisch Staatsblad.

Voorlopig kan u ook nog via de papieren procedure werken. De twee werkmethodes blijven nog een tijdje naast elkaar bestaan.

Verplichtingen vzw

Een vzw bestaat uit ten minste drie personen. In tegenstelling tot een handelsvennootschap, vereist een vzw geen minimumkapitaal. Een vzw streeft geen winstoogmerk na, maar kan lidgeld innen en betalende activiteiten organiseren wanneer die binnen het kader blijven van de nagestreefde doelstelling. Ze mag geen winsten uitkeren aan haar leden. Een vzw moet bij haar oprichting bestaan uit ten minste twee leden die bestuurder zijn. Dit kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Er is geen nationaliteitsvoorwaarde.

Fiscaliteit

Als na fiscaal onderzoek zou blijken dat uw vzw handelingen met een winstgevend karakter uitvoert, of dat het een verkapte handelsvennootschap zou zijn, wordt zij belast in de vennootschapsbelasting en is zij aan de boekhoudwetgeving onderworpen. Zijn de activiteiten effectief niet winstgevend, dan wordt uw vzw onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.

Online oprichting van handelsvennootschappen?

Binnenkort zullen via E-griffie ook naamswijzigingen en statutenwijzigingen online kunnen gebeuren. Ook de oprichting van commerciële vennootschappen wordt elektronisch mogelijk.

Meer info: raadpleeg de handleiding of de snelstartgids op de site van de FOD Justitie. In deze documenten worden de verschillende stappen uiteengezet om via de E-griffietoepassing een dossier tot oprichting van een vzw neer te leggen.