Faillissementsverzekering voor zelfstandigen ook bij overmacht

Werknemers die worden ontslagen, hebben recht op werkloosheidsuitkeringen. Zelfstandigen hebben dit recht niet. Maar zij kunnen in geval van een faillissement wel genieten van een faillissementsverzekering. De voorwaarden als u een beroep wil doen op deze verzekering, worden versoepeld. Ook zelfstandigen die door overmacht hun zaak moeten sluiten, zullen in aanmerking komen.

Voordelen faillissementsverzekering

De faillissementsverzekering voor zelfstandigen is bedoeld voor:

zelfstandigen die failliet werden verklaard;

zelfstandigen die niet in staat zijn om hun schulden te vereffenen door kennelijk onvermogen en voor wie een collectieve schuldenregeling geldt;

zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet werd verklaard;

niet-handelaren die hun schulden niet kunnen betalen (bv. landbouwers en vrije beroepers).

De faillissementsverzekering omvat:

het behoud van de rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging (ziekte en invaliditeit) gedurende maximaal 4 kwartalen (1 jaar) zonder dat ze dat jaar bijdragen moeten betalen en

een maandelijkse uitkering gedurende ten hoogste 12 maanden.

Voorwaarden faillissementsverzekering

Wie een beroep wil doen op de faillissementsverzekering moet als zelfstandige in hoofdberoep sociale bijdragen zijn verschuldigd gedurende de 4 kwartalen die voorafgaan aan het vonnis tot faillietverklaring of hij moet sociale bijdragen zijn verschuldigd tot de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de stopzetting van zijn zelfstandige activiteit. Hij mag geen beroep meer uitoefenen of genieten van een vervangingsinkomen vanaf de eerste werkdag na de dag van de uitspraak van het faillissement en hij moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben.
Wie strafrechtelijk is veroordeeld of bedrieglijk zijn onvermogen heeft georganiseerd, komt niet in aanmerking voor deze verzekering.
Aanvragen verlopen via het socialeverzekeringsfonds of de Nationale Hulpkas.

Aanpassingen faillissementsverzekering

Sabine Laruelle, minister van Middenstand, Kmo´s en Zelfstandigen, heeft een wetsvoorstel klaar om de faillissementsverzekering uit te breiden en zo het tweedekansondernemersschap te versterken. Het voorstel is al goedgekeurd door de ministerraad. De faillissementsverzekering wordt op 3 punten aangepast:

de termijn om een aanvraag voor de faillissementsverzekering in te dienen, wordt verlengd tot 2 trimesters (6 maanden) in plaats van 1 trimester. U kan een aanvraag voor een verzekering indienen tot het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin het vonnis van het faillissement wordt uitgesproken. Zo krijgen zelfstandigen in faling meer tijd om hun rechten uit te zoeken; 

de zelfstandige kan ook meermaals aanspraak maken op de faillissementsverzekering in plaats van een keer in zijn loopbaan maar de totale duur is beperkt tot 12 maanden over de hele carrière;

de faillissementsverzekering wordt uitgebreid tot de gedwongen stopzettingen wegens overmacht zoals natuurrampen, brand, vernietiging van professioneel materiaal en sommige allergieën.

De nieuwe voorwaarden voor de faillissementsverzekering worden van toepassing op alle faillissementen uitgesproken vanaf 1 oktober 2012. Noteer wel dat deze wetswijzigingen nog moeten verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Zonder publicatie in het Staatsblad kunnen wetten en regels niet in werking treden. Wetten treden in werking de 10de dag na de bekendmaking in het Staatsblad, behalve wanneer ze zelf een andere datum van inwerkingtreding bepalen.