Bekendmaking van vennootschapsakten en vzw-akten: tarieven vanaf 1 januari 2013

Ondernemingen en verenigingen die teksten moeten neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel, gebruiken hiervoor speciale formulieren. Het bedrag dat ze moeten betalen bij neerlegging van die akte, is afhankelijk van hun rechtsvorm en van het onderwerp van de akte. Er is een tarief voor een oprichtingsakte en voor een wijzigingsakte. De kosten voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van die akten worden elk jaar geïndexeerd. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari.

Akten

De kosten voor bekendmaking van akten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bedragen vanaf 1 januari 2013:

1° voor ondernemingen en Europese economische samenwerkingsverbanden:
- 201,60 euro of 243,94 euro incl. 21% btw voor een oprichtingsakte
- 126,00 euro of 152,46 euro incl. 21% btw voor een wijzigingsakte

2° voor (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en organismen voor de financiering van pensioenen:
- 133,60 euro of 161,66 euro incl. 21% btw voor een oprichtingsakte
- 100,80 euro of 121,97 euro incl. 21% btw voor een wijzigingsakte

Er zijn twee formulieren voor verenigingen en twee voor ondernemingen die teksten moeten neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. Die speciale formulieren kan u terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.

3° voor mededelingen zoals de neerlegging van de (geconsolideerde) jaarrekening:
- 60,80 euro of 73,57 euro incl. 21% btw.

Aankondigingen

Een aankondiging inlassen in het Belgisch Staatsblad komt op 4,60 euro of 5,57 euro incl. 21% btw per regel van maximaal 70 karakters (o.m. voor de oproeping tot de algemene vergadering, de aankondiging van een faillissement of van een liquidatiebonus). De publicatie is gratis als u de tekst online invoert.

Hoe betalen?

De publicatiekosten betalen, kan u:
• per cheque uitgeschreven op naam van het Belgisch Staatsblad
• per postwissel op naam van het Belgisch Staatsblad
• via overschrijving of storting op rekeningnummer BE 48 6792 0055 0227 van het Belgisch Staatsblad met BIC-code PCHQBEBB

Raadplegen van gepubliceerde akten

Akten van rechtspersonen (verenigingen, ondernemingen, e.d.) verschijnen sinds 1 juli 2003 samen in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad. Door de invoering van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is de publicatieprocedure voor verenigingen identiek aan die van de ondernemingen. Alle akten van ondernemingen gepubliceerd vanaf 1 januari 1997 zijn online beschikbaar (ga naar http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_n.htm =>
rubriek 'akten van rechtspersonen' of 'referentiedatabank rechtspersonen').

Kopies van gepubliceerde akten van rechtspersonen die u niet via de website kan downloaden, worden via de post verstuurd mits betaling van een toeslag per akte. Bestellen kan via bestellingen.staatsblad@just.fgov.be, via fax (02/511 01 84 met de vermelding t.a.v. de dienst verkoop) of via brief (Antwerpsesteenweg 53 te 1000 Brussel).