Pensioenbonus: nieuw systeem voor iedereen vanaf 2014

Vanaf januari 2014 treedt de nieuwe pensioenbonus in werking. Die zal gelden voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Dankzij de pensioenbonus worden we extra beloond om langer te werken. Alle opgebouwde rechten in het huidige stelsel van de pensioenbonus blijven behouden. Na 31 december 2013 kunnen we enkel een pensioenbonus volgens de nieuwe modaliteiten opbouwen.

Huidige systeem pensioenbonus

Werknemers die hun beroepsloopbaan verlengen, ontvangen een pensioenbonus. De pensioenbonus werd in 2007 ingevoerd in het kader van het Generatiepact met de bedoeling meer mensen aan het werk te houden op het einde van hun loopbaan. De maatregel is ook bedoeld voor zelfstandigen. Ambtenaren hebben geen recht op de pensioenbonus.
Tot en met 31 december 2013 bedraagt de pensioenbonus 179,20 euro (geïndexeerd) per kwartaal voor wie minstens 62 jaar oud is en minstens 44 jaar werkte (2,2974 euro bruto per voltijds gepresteerde of gelijkstelde dag). Dit bedrag is het extra jaarlijks pensioen voor een kwartaal langer werken zonder met pensioen te gaan. De bonus geldt in principe tot de leeftijd van 65 jaar. De regeling is van toepassing op pensioenen die voor de eerste maal ingaan tussen 1 januari 2007 en uiterlijk 31 december 2013. Alle opgebouwde rechten in dit stelsel blijven behouden.

Nieuwe systeem pensioenbonus

Vanaf 1 januari 2014 zal de pensioenbonus variëren. Naarmate u langer blijft werken zonder met pensioen te gaan, stijgt het bedrag van de bonus. Bovendien wordt de bonus maar opgebouwd vanaf het 4e kwartaal volgend op het 1e kwartaal waarin u persoonlijk voor het eerst vervroegd met pensioen kan gaan. De belangrijkste kenmerken van de nieuwe bonus zijn voortaan identiek in de drie pensioenstelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren). Bedoeling is (blijft) om het 'aansporend effect tot voortzetting van de beroepsactiviteit' te versterken.
 
Het nieuwe bonussysteem voor werknemers zal van toepassing zijn op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2014, en enkel voor de tijdvakken die gepresteerd zijn vanaf 1 januari 2014. Het voordeel voor werknemers en zelfstandigen is dus gelijk. Voor werknemers gaat het wel om een 'referteperiode', terwijl voor zelfstandigen de 'kwartalen van beroepsbezigheid als zelfstandige' in rekening worden gebracht.

Het nieuwe pensioenbonussysteem verhoogt het pensioenbedrag met een bonus voor werknemers die:

hun beroepsbezigheid voortzetten meer dan een jaar na de datum waarop ze hun vervroegd rustpensioen als werknemer hadden kunnen krijgen;

hun beroepsbezigheid voortzetten na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, en die een loopbaan van minstens 40 jaar kunnen bewijzen. Zo zal een werknemer geboren in februari die op 65-jarige leeftijd een loopbaan van 39 kalenderjaren kan bewijzen, geen recht hebben op de bonus. Als hij echter doorwerkt tot zijn 67 jaar, zal hij tijdens het jaar van zijn 66e verjaardag voldoen aan de vereiste loopbaanvoorwaarde (in dit voorbeeld vanaf 1 mei mits een voltijdse tewerkstelling) en zal er zich vanaf die datum een bonus vormen.

De bonus wordt toegekend voor elke dag van 'effectief gepresteerde tewerkstelling' tijdens de referteperiode en ten vroegste vanaf 1 januari 2014. De dagen van effectieve tewerkstelling in een kalenderjaar worden ten hoogste ten belope van 312 dagen in aanmerking genomen.

Bonusbedrag
De bonus stijgt naargelang de duur van de voortzetting van de beroepsbezigheid vanaf het begin van de referteperiode, zelfs als de referteperiode start vóór 1 januari 2014.
Het bonusbedrag voor de eerste 12 maanden van de referteperiode bedraagt 1,50 euro per dag van effectieve tewerkstelling. Per uitstel van 12 bijkomende maanden stijgt dat bedrag met 0,20 euro per dag, om uiteindelijk vanaf de 61e maand van de referteperiode het maximumbedrag van 2,50 euro te bereiken.
De bonus kan pas worden toegekend vanaf de datum van de effectieve ingang van het persoonlijk rustpensioen en is slechts betaalbaar in zoverre dit pensioen verder wordt uitbetaald. De schorsing van de betaling van het rustpensioen door het overschrijden van de grensbedragen van de beroepsbezigheid heeft ook de schorsing van de betaling van de bonus tot gevolg. De vermindering van het pensioen heeft dan weer geen gevolgen voor de betaling van de bonus.

Individueel recht
De nieuwe pensioenbonus is een persoonlijk recht van de gerechtigde op een rustpensioen. Dit wil zeggen dat de bonus niet meer kan worden overgedragen naar de langstlevende partner. De nieuwe bonus wordt enkel uitbetaald aan personen die effectief de uitbetaling van een eigen rustpensioen genieten. De oude bonus werd ook uitbetaald aan wie een overlevingspensioen genoot en aan personen die zelf geen rustpensioen genoten.
Pas op. De pensioenbonus kan enkel toegekend worden aan de overlevende echtgenoot indien het rustpensioen van de overleden echtgenoot werd toegekend vóór 1 januari 2014.

Kenmerken nieuwe pensioenbonus

De nieuwe pensioenbonus kan ook na 65 jaar worden opgebouwd want is onbeperkt in de tijd.

Enkel effectief gewerkte dagen komen in aanmerking voor de toekenning van de bonus.

De pensioenbonus is een persoonlijk recht.

De pensioenbonus opgebouwd vóór 1 januari 2014 is overdraagbaar naar het overlevingspensioen als overgangsmaatregel.