Welke contracten vallen onder de Wet op de Precontractuele Informatie?

Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies worden juridisch geregeld door de bepalingen van Boek X. van het Wetboek van Economisch Recht. Die bepalingen zijn in werking getreden op 31 mei 2014. Belangrijk voor de praktijk zijn de (inhoudelijke) wijzigingen aan de Wet op de Precontractuele Informatie. Die wet - van toepassing sinds 1 februari 2006 - regelt de commerciële relatie tussen franchisegever en franchisenemer. Het toepassingsgebied is nu echter een pak ruimer.

Wetboek van Economisch Recht

Het Wetboek van Economisch Recht (WER) moderniseert onze economische regelgeving. Sinds kort worden de economische materies thematisch verdeeld over 18 verschillende boekdelen. In Boek X. worden drie bestaande wetten opgenomen: de handelsagentuurwet, de wet op de precontractuele informatie en de alleenverkoopwet. Alleen de Wet op de Precontractuele Informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten (titel 2 van boek X.) is op diverse punten gewijzigd. In Boek I van het Wetboek van Economisch Recht staat een licht gewijzigde definitie van wat een commerciële samenwerkingsovereenkomst is.

Toepassingsgebied Wet op de Precontractuele Informatie

Commerciële samenwerkingsovereenkomsten zijn overeenkomsten die zijn afgesloten tussen meerdere personen, waarbij de ene persoon het recht verleent aan de andere om bij de verkoop van producten of de verstrekking van diensten een commerciële formule te gebruiken onder één of meerdere van de volgende vormen: een gemeenschappelijke merknaam of een gemeenschappelijke handelsnaam of een overdracht van knowhow of commerciële of technische bijstand. In vele gevallen omvat de commerciële formule meerdere van deze elementen. Het toepassingsgebied beperkt zich dus niet tot de franchiseovereenkomst.
Door schrapping van de voorwaarde dat de beschermde partij (franchisenemer) moet handelen “in eigen naam en voor eigen rekening” vallen nu ook handelsagenten, commissionairs, makelaars en mandatarissen die handelen in eigen naam, maar voor rekening van een opdrachtgever onder de toepassing van de wet.
Vallen niet onder het toepassingsgebied van de wet: de bankagentuurovereenkomst en de verzekeringsagentuurovereenkomst.

Door de codificatie in het Wetboek van Economisch Recht wordt het bestaande toepassingsgebied van de Wet op de Precontractuele Informatie dus aanzienlijk uitgebreid en verduidelijkt. Maar we noteren ook de volgende inhoudelijke wijzigingen en belangrijke regels. Die nieuwe regels zijn in werking getreden op 31 mei 2014 en gelden voor de vanaf dat ogenblik nieuw afgesloten of hernieuwde commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

Informatieplicht

Minstens één maand vóór het afsluiten van de overeenkomst moet de kandidaat de nodige nuttige documenten krijgen, d.w.z. een ontwerp van de voorgestelde overeenkomst en een specifiek document met de belangrijke contractuele bepalingen en met een reeks socio-economische gegevens.

Wijziging of vernieuwing van een lopende samenwerkingsovereenkomst

Voortaan moet bij een hernieuwing van een commerciële samenwerkingsovereenkomst, degene die het recht verleent aan degene die het recht verkrijgt het ontwerp van de nieuwe overeenkomst meedelen, alsook een vereenvoudigd document met precontractuele informatie minstens een maand voor de hernieuwing van de lopende commerciële samenwerkingsovereenkomst. Alleen als de partij die het recht verkrijgt, schriftelijk, een wijziging van de overeenkomst die sinds minstens twee jaar is gesloten vraagt, moet er geen nieuwe termijn van een maand worden nageleefd. En dan moet ook geen ontwerp van overeenkomst en geen vereenvoudigd document worden verstrekt.

Vergoedingsvoorwaarde

De vergoedingsvoorwaarde opdat de commerciële samenwerkingsovereenkomst onder het toepassingsgebied van de wet zou vallen, is geschrapt. Wel is gepreciseerd hoe die vergoeding in het document van de precontractuele informatie moet worden beschreven. De rechtstreekse vergoeding moet duidelijk worden omschreven in het afzonderlijke document. De onrechtstreekse vergoeding, als ze werd overeengekomen, moet worden vermeld en ook de berekeningswijze ervan.

Geheimhoudingsplicht

Het is voortaan expliciet mogelijk om een vertrouwelijkheidsovereenkomst te sluiten, met geldelijke sanctie. Dit kan van zodra het document met precontractuele informatie wordt meegedeeld. Dit is een afwijking op het verbod om voor het einde van de bedenktijd een vergoeding te vragen. De partijen mogen de informatie die zij verkrijgen met het oog op het sluiten van een overeenkomst alleen gebruiken binnen de te sluiten overeenkomst.

Nietigheidssanctie

De nietigheidssanctie op verzoek van de beschermde partij gedurende de eerste twee jaar na het sluiten van de overeenkomst bij niet-naleving van de informatieplicht is behouden. Deze sanctie is aangevuld door een rechterlijke toetsing op het gebied van dwaling en precontractuele aansprakelijkheid bij het aanleveren van onvolledige of onjuiste informatie.