Investeren in steunzones: voorwaarden en formaliteiten voor de BV-aangifte

Werkgevers kunnen gedurende twee jaar tot 25% korting krijgen op de bedrijfsvoorheffing (BV) die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers die ze naar aanleiding van investeringen in steunzones aanwerven. De voorwaarden voor de vrijstelling verschillen naargelang u wel dan geen kmo bent. De praktische uitvoeringsmodaliteiten zijn (eindelijk) geregeld.

Fiscale steunmaatregel ...

In 2013-2014 zag een nieuwe fiscale steunmaatregel het licht voor werkgevers die investeringen doen die leiden tot nieuwe arbeidsplaatsen in steunzones. De steunmaatregel bestaat uit een vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Bedrijven die investeren in een steunzone, genieten gedurende twee jaar een vrijstelling van doorstorting aan de schatkist van 25% van de bedrijfsvoorheffing. Die bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden op het loon van de werknemer die de nieuwe arbeidsplaats invult. Die nieuwe arbeidsplaats moet binnen de drie jaar vanaf de voltooiing van die investering, worden ingevuld.

Het gaat hierbij zowel om nieuwe aanwervingen als om overgenomen werkgelegenheid bij een bedrijfsovername. De vrijstelling van doorstorting van BV is per investering en per vestiging wel beperkt tot een maximum van 7,5 miljoen euro. De maatregel is ook beperkt in de tijd want hij geldt voor twee jaar per nieuwe arbeidsplaats. De steunmaatregel is via een KB van 28 april 2015 in werking kunnen treden.

Naargelang uw onderneming als een grote of een kleine onderneming wordt beschouwd, gelden er andere voorwaarden. Opdat de vrijstelling definitief is verworven, moeten kmo's de arbeidsplaatsen minstens drie jaar behouden; voor grote ondernemingen geldt de tewerkstellingsvoorwaarde voor minstens vijf jaar.

Let op, voor het investeringsproject moet al gewestelijke steun zijn verleend (zoals Strategische Transformatiesteun, Klimop-lening, Ecologiepremie, KMO-Portefeuille) en de investeringen moeten de oprichting, diversificatie, uitbreiding (enkel voor kmo's) of wijziging van het productieproces (enkel voor kmo's) van de onderneming betreffen.

... voor erkende steunzones

Een steunzone wordt gekenmerkt door collectieve ontslagen van een minimumaantal werknemers binnen een bepaald gebied. Zo'n zone moet minstens één bedrijf omvatten dat door collectief ontslag werd getroffen.
Het betreft een federale steunmaatregel, maar de gewesten bakenen de steunzones af. De gewesten dragen steunzones voor en de minister van Financiën keurt ze goed. Het statuut van een steunzone kan voor een periode van maximaal zes jaar worden toegekend.

De steunzones die de gewesten voorstellen, worden ingedeeld in twee groepen.
Groep A: steunzones of delen van steunzones opgenomen op de regionale steunkaart.
Groep B: de steunzones of delen van steunzones die niet onder groep A vallen.
Grote vennootschappen komen enkel in aanmerking voor investeringen in steunzones die behoren tot groep A.

De gewesten moeten wel een samenwerkingsakkoord afsluiten met de federale regering waarin ze de cumulatie van deze maatregel met andere steunmaatregelen, de steunintensiteit, de evaluatie en opvolging van deze maatregel en de termijn waarbinnen de Koning de voorgestelde steunzones afbakent, afspreken. Voorlopig heeft alleen het Vlaamse Gewest dat gedaan. Het samenwerkingsakkoord van de federale regering met het Vlaamse Gewest van 3 april 2015 werd gepubliceerd in het Staatsblad op 30 april 2015. De lijst van bedrijventerreinen waar van de steunmaatregel kan worden gebruik gemaakt, is diezelfde dag gepubliceerd. Deze zones omvatten geselecteerde bedrijventerreinen in de Kempen en Limburg. In het bijzonder betreft het 607 bedrijventerreinen in de omgeving van Turnhout en Genk. Beide steunzones zijn geldig voor een termijn van zes jaar, te rekenen vanaf 1 mei 2015.

... ook voor de uitzendarbeid

De gunstmaatregel voor steunzones is van toepassing op werkgevers uit de privésector.
Ook erkende uitzendkantoren die één of meer uitzendkrachten ter beschikking stellen van een werkgever die voor deze uitzendkrachten bezoldigingen uitbetaalt die voldoen aan de voorwaarden, kan in de plaats van deze werkgever de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de BV verkrijgen.

... niet voor ondernemingen in moeilijkheden of bij onrechtmatige staatssteun

Ondernemingen in moeilijkheden kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.
Werkgevers die staatssteun kregen die de Europese Commissie onrechtmatig heeft verklaard en waarvoor een bevel tot terugvordering bestaat, kunnen evenmin de vrijstelling van doorstorting toepassen.

Formaliteiten voor en na de investering

Voorafgaand aan de investering moeten ondernemingen een 'investeringsformulier' aan het bevoegde Documentatiecentrum-Bedrijfsvoorheffing bezorgen: het “formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone”.

Het bewijs dat de arbeidsplaats gedurende drie of vijf jaren werd behouden, moet gebeuren via een bijlage aan de aangifte in de inkomstenbelastingen van de onderneming.

Er moeten twee aangiftes BV worden opgesteld.
In de eerste aangifte die betrekking heeft op alle werknemers, komt in de rubriek "Belastbare inkomsten" het bruto belastbaar inkomen en in de rubriek "Verschuldigde BV", de aanvankelijk verschuldigde BV.
De tweede aangifte heeft betrekking op de werknemers waarvoor de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor steunzones wordt gevraagd.