Vereenvoudigde kmo-portefeuille én nieuwe kmo-groeisubsidie voor Vlaamse kmo’s

Op 1 april 2016 komt er voor de Vlaamse kmo’s een vereenvoudigde kmo-portefeuille. De bestaande pijlers, domeinen en afzonderlijke steunplafonds en -percentages verdwijnen. In het nieuwe systeem krijgt elke kmo jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat kan worden ingezet voor opleiding en/of advies. Naast de vereenvoudigde kmo-portefeuille komt er op 1 april 2016 ook een nieuw subsidie-instrument: de kmo-groeisubsidie voor bedrijven met groeiambities.

Kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor Vlaamse kmo's en beoefenaars van vrije beroepen die voldoen aan enkele voorwaarden. Het is een webtoepassing waarlangs ondernemers subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners. Elk van deze zes pijlers is in domeinen opgedeeld.

Vanaf 1 april 2016 vallen de pijlers technologieverkenning, strategisch advies en internationaal ondernemen echter weg. U kiest dan vrij waarvoor u de kmo-portefeuille gebruikt: voor advies en/of opleiding. Voor specifieke groeitrajecten door internationalisering, innovatie of transformatie wordt de kmo-groeisubsidie in het leven geroepen (zie verder).

Grootte onderneming bepaalt steunplafond en steunpercentage

In de toekomstige kmo-portefeuille is het subsidieplafond afhankelijk van de grootte van de onderneming. Die grootte zal bij de eerste subsidieaanvraag binnen het kalender- en budgetjaar worden vastgelegd.

Het jaarlijkse totale subsidiebedrag stijgt. In het oude systeem kreeg u maximum 2.500 euro subsidie voor opleiding en 2.500 euro voor advies. Kleine ondernemingen zullen voortaan voor opleiding en advies een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro krijgen.
Middelgrote ondernemingen zullen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen.

Terwijl vandaag de steunpercentages variëren tussen de 50% en 75% , zal u voor alle opleidingen en adviezen, naargelang uw grootte, 30% (kleine ondernemingen) of 40% (middelgrote ondernemingen) kunnen laten subsidiëren.

Erkenning van dienstverleners

Vanaf 1 april 2016 zullen er nog uitsluitend erkenningen voor opleiding of advies worden toegekend.
Dienstverleners die voor de pijler opleiding erkend zijn, behouden ook na 1 april 2016 hun lopende erkenning voor opleiding.
(Individuele) dienstverleners die op 1 april 2016 voor de pijlers advies, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies of technologieverkenning erkend zijn, behouden één erkenning voor advies. De nieuwe erkenning voor advies krijgt de resterende duurtijd van de langstlopende erkenning.

Subsidieaanvraag via elektronische applicatie

Een subsidie in de kmo-portefeuille kan alleen maar via de elektronische applicatie worden aangevraagd. Om een subsidie te kunnen aanvragen, moet u zich eerst registreren op de website. Het aanvragen en toekennen van de subsidies wordt wel eenvoudig(er) via een vernieuwde website. Goedkeuringen zullen automatisch gebeuren terwijl de dienstverleners er op toezien dat de steunaanvraag voldoet aan de voorwaarden; zo niet kunnen zij de steunaanvraag alsnog weigeren.

De huidige regeling met de verschillende steunplafonds en subsidiepercentages blijft nog van toepassing tot en met 31 maart 2016. Gedurende de maand januari 2016 werd de termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag uitzonderlijk verlengd van 14 kalenderdagen tot 40 kalenderdagen. Sinds 1 februari 2016 is de gebruikelijke indieningstermijn van 14 kalenderdagen na de start van de prestaties terug van toepassing.
Subsidies opgenomen tijdens de eerste drie maanden van 2016 worden verrekend na 1 april.

Nieuw subsidie-instrument: kmo-groeisubsidie

Naast de vernieuwde kmo-portefeuille komt er op 1 april 2016 ook een nieuwe subsidiemaatregel: de kmo-groeisubsidie. De kmo-groeisubsidie integreert het strategisch advies van de kmo-portefeuille, de pilootprojecten voor strategisch ICT- en personeelsmanagementadvies en de aanwervingspremie voor kennismanagers samen met de IWT-starterstudies in één nieuw instrument.

Met de kmo-groeisubsidie kunnen kmo's steun krijgen voor hun groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie. De steun wordt geboden voor het verwerven van de benodigde kennis gericht op groei. Dit kan zowel bij het oriëntatie- (voor een recent opgerichte onderneming) of het heroriëntatieproces (voor een bestaande onderneming).
Voor het verwerven van de kennis kan de kmo met een externe dienstverlener samenwerken, dan wel kennis verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel. Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt, moeten hiervoor niet zijn erkend.

De groeisubsidie bedraagt maximaal 25.000 euro.
De kmo-groeisubsidie is geen automatisch proces. Een steunaanvraag zal twee keer worden beoordeeld: bij de aanvraag en bij de uitbetaling van de subsidie.

Zie ook: www.agentschapondernemen.be