Winwinlening: kredietbedrag voor kmo’s en zelfstandigen is verdubbeld

De som die kleine, middelgrote en micro-ondernemingen en zelfstandigen kunnen lenen binnen het stelsel van de Winwinlening, is verdubbeld. Het maximale bedrag dat bij familie, vrienden of kennissen kan worden ontleend, is gestegen van 100.000 naar 200.000 euro.

Voorwaarden voor kredietnemer

Startende ondernemers kunnen sinds 2006 een beroep doen op de Winwinlening. In 2011 werd ze uitgebreid naar alle kmo's in Vlaanderen. De kredietnemer kan voortaan tot 200.000 euro opnemen, via meerdere winwinleningsovereenkomsten, met meerdere kredietgevers. De geleende middelen moeten uitsluitend worden besteed voor ondernemingsdoeleinden.

Voorwaarden voor kredietgever

De particuliere kredietgever kan via dit systeem maximum 50.000 euro uitlenen. Dit plafond wijzigt niet. De kredietgever/geldschieter is een natuurlijke persoon (geen vennootschap) die de Winwinlening sluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten en geen werknemer is van de ondernemer. Hij/zij is niet de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer (indien zelfstandige) of echtgenoot van de zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder als de kredietnemer een vennootschap is. De kredietgever mag ook geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening.

Voorwaarden voor lening

De lening bedraagt sinds 9 augustus 2013 maximaal 200.000 euro in plaats van 100.000 euro (per kredietgever dus maximaal 50.000 euro).
De kredietgever krijgt een jaarlijkse belastingkorting van 2,50% (maximaal 1.250 euro, namelijk 2,50% van 50.000 euro).
De achtergestelde lening moet 8 jaar lopen (achtergesteld betekent dat u bij een eventueel  faillissement na de bevoorrechte en gewone schuldeisers komt).
De interesten moeten worden betaald op de voorziene vervaldagen.
De rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Winwinlening wordt gesloten. Hij mag ook niet lager zijn dan de helft van diezelfde wettelijke rentevoet. Sinds 1 januari 2013 bedraagt de wettelijke rentevoet 2,75%.
Er zijn verschillende aflossingsmogelijkheden: maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks of eenmalig na 8 jaar. Ook een eenmalige vervroegde terugbetaling van het resterend leningsaldo is mogelijk.
Als de kredietnemer de achtergestelde lening uiteindelijk niet kan terugbetalen (ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of vereffening), dan krijgt de investeerder toch nog 30% van het niet terugbetaalde bedrag terug via een eenmalige belastingvermindering.

Versoepeling voorwaarde exploitatiezetel

De voorwaarde dat het krediet moet worden verstrekt aan een bedrijf dat zijn”voornaamste” exploitatiezetel in Vlaanderen heeft om de belastingvermindering in de personenbelasting te genieten, is volgens de Europese Commissie strijdig met de vrijheid van vestiging, overeenkomstig het verdrag over de werking van de Europese Unie. Die voorwaarde wordt dan ook versoepeld om een Europese veroordeling te vermijden. De Vlaamse overheid stelt de winwinlening voortaan open voor alle kredietnemers die "een" exploitatiezetel hebben in het Vlaams Gewest (Decreet van 12 juli 2013, BS 4 september 2013).

Praktisch

U kan een Winwinlening online invullen en indienen via de website www.winwinlening.be. Na het verzenden, drukt u de akte en de aflossingstabel in drievoud af. Twee exemplaren zijn bestemd voor de kredietgever en kredietnemer en één  door beide partijen ondertekend exemplaar van de akte en van de aflossingstabel moet u opsturen naar Waarborgbeheer nv/Winwinleningen Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel of mailen naar winwinlening@pmv.eu. Een Winwinlening kan door Waarborgbeheer nv niet worden geregistreerd indien de getekende akte en aflossingstabel niet worden overgemaakt.
Bij elke kapitaalaflossing wordt er 25% roerende voorheffing op het interestbedrag doorgestort naar de dienst van de roerende voorheffing. Belastingschuldigen met een fiscale woonplaats in het Vlaamse Gewest versturen de papieren aangifte (273) voor de betaling van de roerende voorheffing naar het Centraal Taxatiekantoor Gent - Vennootschappen - Gaston Crommenlaan 6 te 9050 Ledeberg.